Ons Genoegen spilet 'Gjin Piet, mar pizza'

SEXBIERUM - De koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen fan Seisbierrum spilet sneontejûn 30 jannewarris it stik ‘Gjin Piet, mar pizza.

Piet en Bep ha in saak dy't de lêste tiid net sa goed mear rint. Se binne dan ek út 'e skroeven as se hearre dat se de haadpriis yn in lotterij wûn ha: €100.000! No hoege se it personiel (Kee en Lodewyk) net dien te jaan, en sille se de saak ferbouwe, der in échte pizzeria fan meitsje. Dan komt harren yn't sin dat se de suster fan Bep, Riek, noch €100.000 skuldich binne. Riek wennet yn Grikelên. Omdat se altyd sein hat dat se net werom komt salang Bep by Piet bliuwt meitsje se harren dêr gjin soargen oer. Fansels komt Riek no krekt werom. Se hat heard dat Bep Piet der útsetten hat. Mar se hat ek noch in oar doel, har sinten, want se sit oan'e grûn. Fan har freon George (Sjors) wurdt ferwachte dat dy de sjarmeur wat úthingje sil tsjin Bep. Bep lit Piet ferdwine en Pedro opdrave as sjefkok. Allegear mei ien doel: mekoar bedonderje om de sinten. As 'George' en 'Pedro' op in jûn tegearre wat te bot yn't waar sjoen ha, komme se der achter dat gjinien earlik spul spilet. Mei help fan Lodewyk, de tsjinstfaam en dochter Gina en har freondinne, wurdt der in plan opsteld om Riek en 'George' te sjantearjen, sadat Bep en Piet net hoege te beteljen. De regie is ien hannen fân Maja Fijnheer. Se bringe it stik sneon 30 jannewarris fanôf 20:00 oer yn doarpshûs It Waed. Nei ôfrin kin der dûnse wurde.