Trep en omgong foar Martinitsjerke Frjentsjer

Franeker -  

  FRJENTSJER - Op 'e riedsgearkomste fan 21 jannewaris is de rie, tegearre mei it kolleezje, akkoart gien mei in 'moasje frjemd oan de oarder fan de dei' fan de FNP Frjentsjerteradiel. Yn de moasje, mei yntsjinne troch CU en D66, waar it kolleezje oproppen om itbestjoerfan de Stichtingtotbehoudmonumentenin de Gemeente Franekeradeel oan te setten ta it útfieren fan inhelberheidsûndersykom de treppen en omgong fan de toer fan de Martinitsjerke yn Frjentsjertagonklikte meitsjen foar it publyk. Riedslid Hans Nauta (inisjatyfnimmer en wurdfierder): ,,In feiligetagonklikheidfan de toer isingoeie stipe foar de ferdivedaasje yn de stêd. Frjentsjer kin hjirmei in attraksje riker wurde.Boppedat is it in moaie oanfolling op de besteande publykslûkers lykas it Plantarium, Martenahûs, itâldestedhûs en it nije keatsmuseum."