345 zienswijzen op fusie ingediend

FRANEKER - Er zijn in totaal 345 zienswijzen ingediend over het herindelingsontwerp van de nieuwe fusiegemeenten die ontstaan per 1 januari 2018.

Het herindelingsontwerp voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân heeft acht weken ter inzage gelegen. Inwoners en belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen. Nu de inzagetermijn is verstreken en er geen zienswijzen meer kunnen worden ingediend, nemen de gemeenten de ingediende zienswijzen in behandeling. Van de in totaal 345 ingediende zienswijzen, zijn er 341 ingediend bij de gemeente het Bildt naar aanleiding van het initiatief ‘Stop de Fusie’. De overige zienswijzen betreffen andere zaken, zoals grenscorrecties en een zienswijze over naamgeving. Elke zienswijze wordt door het betreffende college van een antwoord voorzien. Wanneer de zienswijzen daartoe aanleiding geven, worden ze verwerkt in het definitieve herindelingsvoorstel: het herindelingsadvies.

Provincie Fryslân

De zeven gemeenteraden stellen het herindelingsadvies in april vast. Daarna gaat het naar de provincie Fryslân. Per 1 januari 2018 vinden er drie herindelingen plaats. Deze herindelingen zijn met elkaar verbonden via de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Westergo (de werknaam van Waadhoeke), Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Daarom wordt er één herindelingsadvies opgesteld. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop, de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeenten (visie).

Fusietraject

Tot en met 11 januari konden bij de eigen gemeente zienswijzen ingediend worden. In april 2016 nemen de gemeenteraden een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk de inzagereacties). In dezelfde maand gaat het herindelingsadvies naar de provincie Fryslân en geeft Gedeputeerde Staten haar zienswijze. In juni stuurt de provincie Fryslân het herindelingsadvies naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Van september tot en met mei 2017 vindt de behandeling van het wetsontwerp plaats in de Eerste en Tweede Kamer. In september 2017 volgt de publicatie van de herindelingswet. Op 22 november 2017 zijn de herindelingsverkiezingen voor de gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten. Op 1 januari 2018 gaan de herindelingsgemeenten van start.