INGEZONDEN | LTO Noord tevreden over metingen Reststoffenenergiecentrale

HARLINGEN - LTO Noord stuurde een ingezonden brief rondom de Reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen. De organisatie zegt daarin tevreden te zijn over metingen.

Hieronder de tekst. De Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt. Metingen in een monitoringsonderzoek over het jaar 2015 hebben dit uitgewezen. Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoring uitgevoerd door Wageningen UR. LTO Noord is tevreden over de uitslag van deze monitoring. In het monitoringsonderzoek wordt gekeken naar het effect van de uitgestoten stoffen van de centrale op spinazie, boerenkool, gras, koemelk en kalkpapier. Meerdere malen per jaar is onderzocht of hierin te hoge percentages cadmium, kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), polychloorbifenylen (PCB’s) en fluoriden aanwezig waren. Dit bleek niet het geval. LTO Noord afdeling Franekeradeel-Harlingen is tevreden met de resultaten. De afdeling vindt het belangrijk om als landbouw van jaar tot jaar de vinger aan de pols te houden. ‘De kwaliteit van de gewassen en melk die wij leveren staat voorop. Nu er geen aanwijzingen zijn dat de REC van invloed is geweest op de kwaliteit van onze producten zijn wij tevreden', laat bestuurder Jelle Seerp Jukema weten. De conclusie dat de REC niet zorgt voor een extra belasting is, gezien de resultaten in het rapport, gerechtvaardigd. Voor de gehalten dioxine, cadmium en PCB’s geldt dat er geen verschillen zijn gevonden ten opzichte van het controlepunt. Alleen in enkele grasmonsters op grotere afstand van de installatie was het fluoridengehalte iets hoger dan op het controlepunt. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is geweest. De gemeten gehalten vormen geen potentieel risico voor vee, zo stellen de onderzoekers vast. Ook in 2016 zal de Wageningen UR een biomonitoring uitvoeren.