Bijeenkomst CH2018 in Franeker krijgt vervolg

FRANEKER - De eerste informatie- en inspiratiebijeenkomst rondom CH2018 die plaatsvond in Theater De Koornbeurs en door ongeveer vijftig belangstellenden van verschillende instanties is bezocht krijgt een vervolg. ,,Het was een geslaagde avond”, zegt wethouder Caroline de Pee.

,,We wilden mensen informeren, inspireren en enthousiasmeren om mee te doen aan Culturele Hoofdstad 2018. En partijen en initiatieven met elkaar in contact brengen om te kijken waar plannen elkaar kunnen versterken. Volgens mij zijn we hierin ruimschoots geslaagd.” Onder leiding van Koorbeurs directeur Lineke Kortekaas kreeg iedereen de ruimte om zijn zegje te doen. Gezien de reacties na afloop komt er volgens De Pee zeker een vervolg. Tim Vermeulen van de Stichting Culturele Hoofdstad 2018 vertelde over de laatste ontwikkelingen van CH2018. Inmiddels hebben vijfenveertig projecten groen licht gekregen. Hij benadrukte de kansen die Culturele Hoofdstad 2018 Fryslân biedt: ,,Het is absoluut geen Leeuwarder feestje. De evenementen vinden voor vijftig procent buiten Leeuwarden plaats. Er worden zo’n vier miljoen bezoekers verwacht. Een van de doelen is om 7.500 nieuwe banen te creëren.” De Stichting CH2018 is geen subsidieloket, maar ondersteunt en denkt mee bij het opzetten van projecten. Ook helpen ze bij het vinden van de juiste fondsen en subsidiemogelijkheden. Martinus Visser, beleidsmedewerker van de gemeente Franekeradeel, vertelde over de inzet en bijdrage van de gemeente Franekeradeel aan Culturele Hoofdstad. CH2018 draait om de Mienskip en daarbij past volgens hem een ondersteunende rol van de gemeente. De gemeenteraad heeft120.000 euro beschikbaar gesteld voor financiële ondersteuning van zowel kleine lokale initiatieven als grotere projecten. De initiatieven moeten een verbinding hebben met één van de CH2018 projecten en/of bijdragen aan de versterking van de culturele identiteit van Franekeradeel. Visser: ,,Franekeradeel is rijk aan cultuur. Dat biedt volop kansen.”In het beleidskader ‘Sterren stralen tijdens CH2018’ staat welke criteria er zijn voor de verdeling en toekenning van het beschikbare budget. Voor kleine lokale initiatieven is er het budget incidentele subsidies. Dat wil het college de komende drie jaar verhogen van 10.000 naar 20.000 euro per jaar.

Vier projectideeën

De gemeente Franekeradeel nodigde ter inspiratie vier initiatiefnemers uit om hun projectideeën te presenteren. Kurt Boomgaard van de Franeker Kunst Stichting lichtte het ‘Denkbeeldenpad’toe. De Stichting wil een drietal kunstwerken laten maken die samen met de bestaande maquette van Eise Eisinga een route vormen langs het gedachtengoed van bekende Franeker denkers: EiseEisinga, Anna Maria van Schurman, René Descartes en Balthasar Bekker. Descartes en Bekker waren destijds verbonden aan de universiteit van Franeker. Volgens Boomgaard hebben deze kritische denkers destijds een positieve bijdrage geleverd aan de maatschappij. Ook nu zijner volgens hem nog steeds dwarsdenkers nodig. De gemeente heeft dit project al omarmd, zodat de stichting verder kan met fondsenwerving. Johan Dijkstra van Stichting Keatsstêdgaf een presentatie over ‘Kaatsstêd’. De stichting wil rondom de PC in 2018 een week vol activiteiten houden die iets te maken hebben met kaatsen. Voor de jeugd is er bijzondere aandacht. De stichting wil het kaatsen onder de aandacht van een breed publiek brengen en nieuwe leden voor de kaatssport werven. Klaas Toering presenteerde het project ‘Lost in theGreenhouse’. Dat theaterstuk gaat zich afspelen in de kassen van Hartman in Sexbierum. Zijn presentatie luidde: Paprika’s, Polen en het Paed Werom. Daarna was de beurt aan de vertegenwoordigers van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (OMF). De heer Terpstra gaf aan hoe de Friese muziekverenigingen CH2018 willen benutten om meer samen te gaan werken. Mevrouw Westra van de Harmonie Franeker vertelde welke ideeën er bij de verenigingen leven om bij te dragen aan ‘Lost in the Greenhouse’ en andere projecten binnen Culturele Hoofdstad 2018.

Fontein

Eén van de projecten die van de Stichting CH2018 groen licht heeft gekregen is het zogenaamde ‘Eleven fountains’ project. Alle Friese elf steden krijgen een door internationaal bekende kunstenaars ontworpen fontein. De Fransman Jean Michel Othoniel gaat een kunstwerk voor Franeker ontwerpen. Over de locatie wordt nog nagedacht. De voorkeurslocatie is de middenverharding tegenover Petra Lodewijk Mode, zo werd eerder al bekend. Een fonteincommissie met vertegenwoordigers van verschillende partijen uit de stad adviseert hierover. Als het ontwerp van de fontein klaar is komt er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.