It like wol foarjier'

FRANEKER - ,,Kuierjend troch it bûtengebied fan Frjentsjert oerdei en it like wol foarjier. Wat ha wy genoaten der oan de oare kânt fan it Hitsumer binnenpaed, mar ek de fûgels."

Dat schreef Germ Gjaltema uit Peins bijd e foto's die hij ons stuurde.

Zelf een foto?

Heeft u zelf een foto voor de Franeker courant? Dan kunt u deze sturen naar redactie.frc@ndcmediagroep.nl. Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.