INGEZONDEN | ‘Zwaard van Damocles blijft boven het hoofd van Zwembad Bloemketerp hangen’

FRANEKER - Peter van der Horst stuurde ons een ingezonden brief rondom Zwembad Bloemketerp naar aanleiding van berichtgeving in de Franeker Courant

Hij vraagt zich af of ,,er zonder financiële steun nog van de overheid wel een sluitende exploitatie is te bewerkstelligen.” Hieronder de tekst. Het bericht over het zwembad in de Franeker Courant van de afgelopen week (FC) geeft naar mijn mening een onjuist beeld op de werkelijkheid. In de aanhef van het artikeltje staat: “Zwembad Bloemketerp in Franeker heeft de gewenste investeringsruimte van € 40.000 gekregen vanuit de gemeente Franekeradeel”.De veronderstelling alsof de gemeente toestemming zou hebben verleend voor het beschikbaar stellen van (extra) financiële middelen is onjuist. Daarnaast is de uitspraak van de heer Bakker, voorzitter van de Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp, zeer opmerkelijk. Hij is blij met het besluit van het college, maar tegelijkertijd lost dat de financiële problemen waarmee het zwembad te kampen heeft niet op. Een oplossing “for the time being”? Het zwaard van Damocles blijft boven het hoofd van de Stichting hangen en vraag ik mij af of er zonder financiële steun nog van de overheid wel een sluitende exploitatie is te bewerkstelligen. In de raadcommissievergadering 16 februari 2017 heeft CDA raadslid de heer Corporaal gezegd dat de heer Bakker een verhaal over het de bezoekersaantallen aan de media heeft verteld. Als er meer inwoners van uit Franekeradeel gebruik zouden gaan maken van het zwembad gaat daar een positieve uitwerking van uit op de exploitatie begroting van het zwembad. Hij kan zijn uitspraak niet goed beoordelen omdat een cijfermatige onderbouwing ontbreekt. De wethouder vindt dat een toename van het aantal bezoekers aan het zwembad een positieve bijdrage zal leveren in de exploitatie van zwembad Bloemketerp. Ik ben echter heel benieuwd welke acties de stichting op touw gaat zetten om het aantal bezoeker (vooral inwoners uit Franeker) bij het zwembad Bloemketerp te laten stijgen. Daarnaast stel ik mijn de vraag hoeveel extra bezoekers er noodzakelijk zijn, waardoor de begrote inkomstencijfers worden behaald. Ik kan er niet goed over oordelen omdat ik de feiten (cijfers) niet ken. Wat ik wel weet is dat het bezoekersaantallen door de jaren heen zijn afgenomen waardoor het steeds moeilijker is om een overdekt zwembad te exploiteren. Het mag duidelijk zijn dat er steeds meer geld bij moet om het allemaal rendabel te houden. Daarnaast is het zo, dat mensen steeds meer kwaliteit en comfort wensen. Dus zitten ze liever in een subtropisch bad met allerlei voorzieningen. Ze gaan niet meer gewoon een dagje zwemmen, maar willen een complete welness ervaring. Wat heeft het zwembad Bloemketerp te bieden voor de inwoners van Franekeradeel voor toeristen en andere bezoekers om bijvoorbeeld in de vakantie en/of bij slecht weer een bezoek te brengen aan het zwembad? In 2011 heeft de gemeente door de grote bezuinigingsoperatie besloten om het contract met Optisport betreffende het beheer van het zwembad te beëindigen. Het zwembad is uiteindelijk verkocht aan de Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp (Sb) met als doel om het bad voor de inwoners van Franekeradeel te behouden.De stichtingsvorm en het goede bedrijfsplan bieden de beste optie om het zwembad in ieder geval 10 jaar te kunnen exploiteren zonder extra jaarlijkse subsidie. Voor de verkoopsom van € 200.000 werd aan de SezB een renteloze lening verstrekt, onder de voorwaarde dat de lening in 10 jaarlijkse termijnen van 20.000 euro wordt terug betaald. Nu blijkt dat de SezB niet in staat om de aflossing van de renteloze lening, binnen de afgesproken periode, terug te betalen. Het college heeft, op verzoek van de SezB, besloten om de aflossing van de lening op te schorten tot 1 augustus 2019. In tegenstelling tot de mededeling in het FC heeft niet de gemeenteraad maar het college van B&W een besluit genomen. Voorts is gebleken dat de Stichting ook nog 14.500 euro gemeentelijke belastingen aan de gemeente betalen.In dit verband heeft de SezB kwijtgelding van de verplichting tot betaling van de OZB tot uiterlijk 1 april 2017 gevraagd. Het college heeft geen kwijtgelding verleend maar besloten om uitstel van betaling te verlenen voor de aanslagen gemeentelijke heffingen 2013,…..,2015 en 2016 tot 1 april 2017, zo staat te lezen in het memo d.d. 20 december 2016. Een bekend spreekwoord zegt ‘Van uitstel komt afstel’ Voorts speelt nog de problematiek van de verwarming van het zwembadwater. De stichting heeft hiervoor via huurkoop een houtkachel aangeschaft. De aanschaf van de houtkachel wordt gefinancierd door de vesting van een 2e hypotheek ter grootte van 100.000 euro op het pand. Uit financieel oogpunt gezien moet de Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp nog € 120.000 + 14.443,52 = 134.443,52 euro aan de gemeente betalen. Daarbovenop komen nog de kosten -rente en aflossing- tot afbetaling van de tweede hypotheek. Ik vraag mij af, of de stichting op grond van het bovenstaande nog wel in staat is, zonder extra jaarlijkse subsidie, om in Franekeradeel een duurzaam zwembad te exploiteren. Op grond van het vorenstaand blijkt dat privatisering uitsluitend als een financieel vraagstuk is behandeld, maar dat bij de gemeente (ambtelijk en politiek) en het zwembad (bestuur en achterban) geen oog is voor het grotere geheel. Ik maak mij ernstige zorgen over de toekomst van het zwembad, omdat deze publieke voorziening in de toekomst mogelijk zal geen verdwijnen met alle gevolgen van dienen. Als het college van B&W zich ambivalent blijft opstellen over het voorbestaan van het zwembad Bloemketerp en de raadsleden niet bereid zijn - met uitzondering van de FNP - om het college hierover kritisch te ondervragen over uitwerking van de privatiseringsovereenkomst, is het vrijwel zeker over en sluiten voor het overdekte zwembad Bloemketerp. Een verontruste burger.