Presintasy mezykboek Bildtse Revú

Sint Annaparochie - Een fan de groatste kultuurmominten ooit op ’t Bildt is fansels de revú ’n Amerikaan op ’t Bildt in 1990 weest. Deuze revú het op heel feul Bilkerts ’n groate indruk maakt.

Niet allenig op ‘e Bilkerts die’t nag altyd op ’t Bildt weune, maar ok foor feul Bilkerts om ferens. Sij kwammen apart foor de revú werom na hur geboortegrônd. Soa starigan binne wij 27 jaar feerder in de tiid en nag hyltyd leeft de revú bij ’n prot Bilkerts. De revú waar eerst allenig op bândsy en fideobând te krijen, maar ok de Bildtse revú gong met de tiid met, want niet feul later kwammen de CD en de DVD. Maar 'n echt boek met bladmezyk fan de fersys waar d’r nag niet. Maar der komt nou ferândering in, want ‘t mezykboek fan de fersys fan de Bildtse revú, soa’t de revú in de folksmônd noemd wort, siet deuze maand ’t levenslicht. Je kinne dan met ’e bladmezyk foor je op ‘e lessenaar sels de fersys speule op je favoryte instrumint. Andries Bosma het dut mezykboek ’n jaar as wat leden in gang set. Fansels wort der even bij stilstaan in de form fan ’n offisjele presintasy. Dat sil gebeure op sundeg 24 septimber a.k. fan 16.00 uur ôf in ‘Ons Huis’ in St.-Anne. En hoe siet deuze presintasy d’r út? Fansels is d’r andacht foor Rein Ferwerda, Karl Veen, Andries Bosma en Geke Postma die’t dut allegaar foornander maakt hewwe. Maar… d’r sille ok ’n stikminnig fersys speuld en songen worre. En hest alle sangers en sangeressen fan doe sille hur metwerking ferliene! Dut onder muzikale begelaiding fan Rein Ferwerda en Karl Veen, de samenstellers fan dut boek. Tjerk Bosje praat de boel annander tussen de fersys hine en singt fansels sels ok met. Blikstynders, der wille je bij weze, nimme wij an. Komt dat even goed út: jim binne namelik fan harte útnoadigd foor sundegoverdâg.24 septimber 2017. D’r is gyn intree en de koffy en thee is fergeefs. ’t Noateboek is op deuze dâg, maar ok derna te koop. Ant sundeg.