In ’t Bildts skreven boek ’t Blauhuus presinteerd

SINT JABIK - Talea Jansma het saterdeg 24 febrewary 2018 ’t in ’t Bildts skreven boek ’t Blauhuus presinteerd.

’t Eerste eksemplaar worde útraikt an hur dochter Regina Lof-Drijfhout. De skryfster is bekind fan de dichtbundel Dúzzenden fantasyën en de ferhalen Hulde an de mimmen, Herinnerings an de tiid fan sjudden en honnekarre; Metnander d’rfoor; MOnuMINT fan stilte; Swarte Haan; ’t Desimberboeky en Desimberferhalen. De kynderferhalen Erryn ’t eerbaaimantsy; Emma; Simon en Emmy en Bello binne ok fan hur hând. De skryfster ston ok stil bij ’t feit dat hur ateljee aTALjEA dut jaar hur eerste lustrum het. ’t Skilderij dat bij de omslag fan de novelle ’t Blauhuus hoort en ’t skilderij dat bij ’t gedicht ’t Bildt past binne deur bepsêger Ruben ontbloat. De genoadigden konnen na de presintasy in kafee de Oasthoek an de Ouwe-Dyk ’n sigjeerd eksimplaar kope. De novelle speult him ôf in 1968 an de Ouwe-Dyk, in de Kromte en achter in ’t feld bij de plaats fan Bierma en ’t Blauhuus, der’t ok ’n moln ston. In de novelle wort ’n Bilkert om ferens met syn ferleden konfronteerd. De netuur, lokale sport en froegere beroepen worre beskreven. De lezer loopt met de hoofdpersoan fan de Swarte Haan ant ’t Sulvermeer en bij de Ouwe-Dyk lâns en siet in 2005 de feranderings fan doedestiid. ’n Bildtse jonge Hain en ’t Amsterdamse maisy Angela worre ferliefd. Baide húshouwings binne d’r op teugen. At Angela hur nocht het fan ’t Bildt gaat se fort om ’n study an ’n akedemy ’t folgen. At dat misleert nimt ’t leven fan baide jonge mînsen ’n keer. De gefolgen binne groat. De lezer mot soa nou en dan in de tiid skakele. At de lezer dinkt dat hij ’n beskreven persoan of sitewasy herkint dan sou dat soamaar kinne. Maar de skryfster het alle bestaande persoanen ’n ândere naam geven en alle foorfallen op ’n ânder plak speule laten. Derbij het se ’n prot fantasy brúkt. Achterin ’t boek staan ferkaidne eksakte gegevens over ’t Sulvermeer, Auke’s plaats, de moln, ’t Blauhuus en de beweuners. ‘n List fan Bildtse woorden met Nederlânse fertalings kin de lezer ok fine. ’t Bij ’t boek ’t Blauhuus horende skilderij worde ontbloaten deur bepsêgertsy Esther Marit. ’t Skilderij kin besien worre in aTALjEA bij de kûnstneres thús. ’n Ofdruk fan dut skilderij is brúkt foor de omslag fan de novelle. Op de achterside staat ’n gedicht met de titel ’t Bildt. Ok derbij hoorde ’n blau skilderij dat Esther Marit ontbloat het. ’t Blauhuus wort in aigen beheer útgeven en is drukt deur Offset Brandsma út Forwert. De novelle is ok te down-loden fia Bol.com. De oplage fan ’t boek ’t Blauhuus is beperkt. De ferkooppunten binne fan 1 maart 2018 ôf ’t Blommeskuurtsy, Noordeand 19 in St.-Jabik, ’t Winkeltsy, Van Harenstraat 37 in St.-Anne en De Aerden Plaats, ds. Schuilingstraat 4-6 op Ouwe-Syl