Keatswike Frjentsjer geopend met wervelende show Heedaar

FRANEKER - Op het Sjûkelân is maandagavond de keatswike Frjentsjer geopend met een grootse kaatsshow. Maar liefst 3500 toeschouwers zagen het verhaal van het kaatsen via beelden, vertellingen en muziek.

Het weer kon niet mooier voor deze voorstelling, het orkest was indrukwekkend. De kaatsbal stond centraal in de voorstelling die bestond uit muziek en theater. Kaatsverhalen kwamen voorbij en de finale van vorig jaar werd in beeld gebracht, onderbroken door muziek en verhalen verteld door Romke Toering.

Het winnend partuur van kwam het veld op in een minikarretje, getrokken door een pony op sokken. Koning Hendrik Kootstra onstak het kaatsvuur dat de hele week zal branden.

Na afloop was het aanwezige publiek erg lovend over het kaatsspektakel: ,,Schitterend, hier moest je als kaatsliefhebber gewoon bij zijn.’’ De show was georganiseerd in het kader van LF2018.

Lange zit voor de kaatsers

De kaatsers zaten al die tijd in tenue te wachten op de tribune tot de loting zou gaan beginnen. ,,It duorre my fiersten te lang. Dy ferhalen út 1800 seinen my neat, ik woe graach dat se lotsjen gongen. We sieten dêr mar te wachtsjen’’ aldus debutant Wybren Postma.

De loting was onderdeel van de show en begon pas om half elf. Alle parturen op het podium wezen een jonge kaatser aan die vervolgens het halve veld over draafde naar het koepeltje van de PC. Daar werd het partuur aan een nummer gekoppeld. Het duurde daarom even voordat alle parturen hun lot wisten. Een mooie loting voor de PC liefhebbers, de favoriete parturen komen elkaar pas in de finale tegen.

De lijst van aanstaande woensdag:

1 Remmelt Bouma Weidum; Jelte Visser Sexbierum; Willem Heeringa Tzummarum

2 Enno Kingma Leeuwarden; Renze P. Hiemstra Sint Jacobiparochie; Hans Wassenaar Leeuwarden

3 Durk Ennema Sexbierum; Jacob Klaas Haitsma Wommels; Patrick Scheepstra Franeker

4 Menno van Zwieten Heerenveen; Hylke Bruinsma Minnertsga; Erwin Zijlstra Easterlittens

5 Auke Boomsma Morra; Marten Feenstra Vrouwenparochie; Laas P. van Straten Feinsum

6 Paul Dijkstra Bitgum; Gabe-Jan van Popta Lollum; Stefan v.d. Meer Baard

7 Arnold Zijlstra Tzummarum; Pier Piersma Easterlittens; Haye Jan Nicolay `Britsum

8 Gert-Anne v.d. Bos Mantgum; Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie; Tjisse Steenstra Bitgummole

9 Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie; Dylan Drent Harlingen; Hendrik Kootstra Minnertsga

10 Jelte Pieter Dijkstra Heerenveen; Bauke Dijkstra Easterein; Evert Pieter Tolsma Winsum

11 Jelle Attema Idsegahuizum; Kees van der Schoot Sexbierum; Sjoerd de Jong Sint Annaparochie

12 Elgar Boersma Stiens; Hyltje Bosma Makkum; Hendrik Bouwhuis Easterein

13 Bouke W. Tuinman Dronryp; René de Haan Franeker; Wybren Postma Ingelum

14 Marten Bergsma Minnertsga; Pieter Jan Plat Leeuwarden; Jan Schurer Easterein

15 Patrick van Dellen Berltsum; Hendrik J. v.d. Velde Workum; Aloys Freitag Makkum

16 Peter van Zuiden Tjerkwerd; Allard Hoekstra Franeker; Thomas van Zuiden Bolsward