Wordt PC 2018 voor Louise Krol weer ‘de dei dat wy him winne’?

WEIDUM - De tijd heeft de bloemen van die zo mooie krans inmiddels doen verwelken. De verrassende krans, zo mag je wel zeggen toen Louise Krol in 2017 samen met Sjanet Wijnia en Imke van der Leest de Frouljus PC in Weidum wist te winnen. Een hoogtepunt voor de in Ee wonende Krol die woensdag 22 augustus opnieuw mag aantreden in Weidum.

Maar wel met een ander partuur. Koningin Sjanet Wijnia vertrok naar Ilse Tuinenga en Manon Scheepstra en dit trio vertolkt een beetje de rol die bij de heren door de formatie van Gert-Anne van der Bos wordt opgeëist. Zeker de laatste weken is de formatie schier onaantastbaar en alleen het partuur Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra lijkt in de buurt te komen om af en toe de suprematie te doorbreken. En dat lukte in de eerste maanden van het kaatsseizoen wonderwel.

Nieuw partuur

Tineke Dijkstra en Sandra Hofstra zijn de nieuwe maten van Krol en het partuur staat op een veilige vierde plek op de ranking en heeft daarmee deelname aan de Frouljus PC zeker gesteld. Opmerkelijk is overigens dat er met Aukje van Kuiken nog een oude bekende uit Ee zal meedoen.

Het was overigens een jaar geleden een merkwaardige aanloop naar de belangrijkste partij van het jaar. De eerste cyclus kaatste Krol met Elly Hofman en Marte Altenburg in het achterperk. Maar omdat er volgens Krol veel goede achterinsen waren, koos zij voor de rol van opslager. Met Sjanet Wijnia. ,,Sjanet en ik pasten gewoan goed by elkoar.’’ Met de geroutineerde, maar inmiddels gestopte Imke van der Leest was de ideale leidster gevonden.

Onverwacht en verrassend

Toch werd er ook vorig jaar voor de PC geen enkele formatiepartij gewonnen. De echte glorie die in Weidum begon was even onverwacht als verrassend. Op basis van de resultaten van de laatste twee jaar mag je concluderen dat Krol zich thuis voelt in Weidum. Immers in 2016 stond zij ook al in de finale.

Terug naar de trouwste supporters, mem Baukje (1973) en heit Anne Geert Krol (1964). Alle begin is er eentje met hindernissen, en dat gold ook voor de op 13 maart 1998 geboren Louise zo weet Baukje Krol nog.

,,Louise koe der min oer as sy in pear punten achterkaam, dan begûn sy al te gûlen, koe der net oer.’’ Dat euvel is inmiddels ruimschoots verleden tijd en als troost mag misschien worden opgevoerd dat Louise niet de enige was die bij een achterstand in die tijd last had van waterlanders.

Mooie loting in 2017

Na de mooie loting in 2017 werd er door Sjanet en Louise volop gefantaseerd, ‘Der moat in dei komme dat wy him winne’, over het behalen van een prijs, maar het pessimisme van ‘It wurdt him toch net’ overheerste.

,,Wy moasten fuort yn de earste omloop los en seagen hoe’t de krânsen it fjild opkroade waarden. Doe tochten wy dochs wol efkes fan ‘wow’, wat in moaie krânsen.’’ En naarmate de dag vorderde groeide ook het geloof in eigen kunnen. Zeker toen werd afgerekend met het favoriete trio Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra.

Een halve finale tegen een partuur dat welbeschouwd al lang blij met een prijs was en ,,Dat fernaamst tidens de partij. Mariska Hoogland hie noch nea in priis op de PC pakt.’’

Kriebels voor de finale

Toch geeft het bepaalde kriebels als je als favoriet aan de finale begint tegen het verrassende partuur Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annalien Broersma was meer nodig. Op 4-2 en 6-6 sloeg Van der Leest de bal over de huizen heen en dat had de allure van een genadeklap. En genade kende zij niet want in het volgende eerst mepte zij nog twee ballen weg waarvan de laatste op 6-4 en toen kon de rondedans een aanvang nemen.

Feest vieren met de mensen die je na staan, hen laten meegenieten van het toch onverwachte succes. ,,Beppe (78) koe earst net iens by my komme. Heit en mem ha altiten mei my meileefd en tidens de partij wit ik altiten wêr’t se sitte.’’ Baukje: ,,Tidens sa’n partij hoech ik hast noait wat, de mage draait je dan om fan de spanning. Je wolle sa graach dat se wint.’’

En dan kan het feest beginnen, buren hadden het huis versierd. Anne Geert: ,,Der wienen sels blommen fan de gemeente.’’ Maar de werkelijkheid klopte de volgende dag al weer hard aan de deur: ,,De oare deis moasten wy de perken lizze.’’ Verplichtingen als bestuursleden van KV De Trochsetters. Overigens sinds dit jaar zijn beide ouders niet meer bestuurlijk betrokken bij KV De Trochsetters.

Pijnlijke naweeën van de PC-winst

De naweeën van die PC-winst in 2017 duurden voor Anne Geert Krol wat langer dan gebruikelijk. Want na afloop ging de dochter op het schouder, de prachtige krans bedekte bijna het gehele gezicht van Anne Geert.

Maar: ,,Myn hiele skouder wie dwerstroch want Louise ferskikte in pear kear en doe skeat it skouder op slot.’’ Het werd voor Anne Geert een paar maanden sukkelen waarbij hij zelfs door de MRI-scan ging. Met dank aan Keimpe Roedema is dat echter nu weer in orde.

Mochten de majestueuze kransen woensdag weer richting Louise Krol gaan, dan staat één ding vast voor Anne Geert Krol. ,,Ik ha it der wol foar oer hân en ha it der wer foar oer, dan mar in hiel jier yn de syktewet’’, zegt Anne Geert lachend.

Rynk Bosma