De Bildtse kursussen krije nije skoalkleren an

SINT ANNAPAROCHIE - De Bildtse kursussen binne âns as dat jim jarenlang fan eerst Stichting Ons Bildt en derna fan Bildts Aigene wonnen binne.

De groatste ferandering is dat d’r in plak fan twintig lessen nou twaalf foor Bildtsttaligen en fyftyn foor niet-Bildtstaligen binne. ’t Groatste part sil fansels nag wel over ’t skriven, lezen en praten fan de Bildtse taal gaan. Maar dertussenin sille ok twee ânder soort, maar seker leuke lessen plakfine.

Dus de Bildtse kursus het ’n nij jassy ankregen. Ok de lesstof is opfrist, soadat wij met ’n skoane laai beginne, sêg maar. En o ja, soa’t nou staat fine de lessen op woensdegavend plak. In de adfertînsy fan fleden week ston dat de lessen Bildts foor Bildtstaligen op maandeg binne, maar dat mot ok woensdeg weze.

Neskierig worren na de nije form fan ‘e kursus en wille jim jim opgeve of meskien eerst nag meer informasy, dan kinne jim belle na:

Kursus foor niet-Bildtstaligen: Anna Leijstra (06-33611388)

Kursus foor Bildtstaligen: Kees Zijlstra (421796) of Janny Bouma (491318).

Jim kinne ok ‘n e-post sture naar kursus@bildtsaigene.nl.