Miljoenen voor onderhoud eigen vastgoed en basistarief rioolheffing

FRANEKER – Waadhoeke stelde in de gemeenteraadsvergadering van 3 september het Beheerplan gebouwen vast waarin onderhoud van gemeentelijk vastgoed is vastgelegd. De plannen voor de herinrichting Dijkstraat Oost werden na aanpassing goedgekeurd en er werd ingestemd met een basistarief rioolheffing.

In de vergadering werd afscheid genomen van Hendrik Terpstra. Terpstra en zijn gezin zijn onlangs verhuisd naar de gemeente Leeuwarden. Zijn plaats wordt in de VVD-fractie ingenomen door Andries Magré. Magré was eerder raadslid in de gemeente Menameradiel. Na zijn installatie deed hij meteen van zich spreken door een amendement in te dienen betreffende de herinrichting van Dijkstraat Oost. In dat plan is een kostenpost van 12.500 euro meegenomen voor een aanmeerplaats bij de Mauritsbrug. Sloepen zouden hier aan kunnen leggen en dat zou voor een toestroom van klanten voor de winkeliers zorgen. Magré stelde dat het daar te krap is: ,,Het idee is leuk, maar het wordt een onveilige situatie. Gebruik dat geld wel voor dit plan, maar zet het op een andere manier in.’’ De VVD kreeg bijval van Hans Nauta van de FNP: ,,It klopt dat it dêr fiersten te krap is, hast net ien boat kin dêr oanlizze. De measte boaten binne breder dan’t hjir steld wurdt.’’ De expertise van Nauta, die boten verhuurd, werd op waarde geschat door alle partijen, het amendement werd unaniem aangenomen.

Onderhoud eigen vastgoed

Waadhoeke reserveert ruim 6,7 miljoen euro voor onderhoud van gemeentelijk vastgoed voor de komende tien jaar. De kosten zijn zo hoog doordat Franekeradeel in 2016 besloot projecten ter waarde van 1,4 miljoen euro voor zich uit te schuiven, buiten de oorspronkelijke planperiode. Douwe Kamstra van Gemeentebelangen: ,, We hadden er al in 2018 mee aan de slag gemoeten. Nu is alles duurder. Het is goed dat we nu weten wat we de komende tien jaar kwijt zijn. Nu niet meer doorschuiven. De opdrachten moeten gegund worden aan bedrijven uit eigen gemeente, het geld moet in de gemeente blijven.’’

Caroline de Pee: ,,Het doorschuiven was niet verantwoord. Het bedrag wat we nu uit hebben getrokken is niet geïndexeerd, het is het huidige prijs niveau. We gaan kijken of het mogelijk is panden en woningen die we niet meer gebruiken, te verkopen.

Rioolheffing basis

Rioolheffing basis is in het leven geroepen om ook percelen die niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering mee te laten betalen aan de rioolheffing. Hiermee is de praktijk van de gemeente Menameradiel gevolgd. De gemeenten Franekeradeel en het Bildt kenden geen basisheffing riool. Emile Vogels (VVD), Karin Nammensma en Wietske van der Veen (beide CDA) gaven aan het hier niet mee eens te zijn. ,,Mensen in het buitengebied die niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering, hebben kosten gemaakt met de aanschaf van een septic tank, maken kosten aan het onderhoud daarvan. Bovendien zorgen zij zelf voor het schoonhouden van de sloten. Daar is in deze heffing geen rekening mee gehouden.’’ Het VVD, Nammensma en Van der Veen stemden tegen, de overige raadsleden voor waarmee het voorstel werd aangenomen.