Geen grote investering in biodiversiteit

FRANEKER – De raadszaal van de gemeente Waadhoeke is na aanpassingen door Empatec zodanig ingericht dat vergaderen op anderhalve meter mogelijk is. Donderdag was de eerste fysieke vergadering sinds de Corona-uitbraak, een vergadering die maar liefst vier uur duurde.

Met een looproute, extra brede vergaderplaatsen en op iedere plaats een microfoon was het mogelijk om verantwoord te vergaderen. 

 

Biodiversiteit en maaibeleid

Het voorstel om 700.000 euro te investeren in biodiversiteit, werd weggestemd. CDA, Gemeentebelangen en VVD stemden tegen, ChristenUnie, FNP en SAM stemden voor maar wilden dat er nog wel een keer goed naar de invulling gekeken zou worden. Het CDA was van mening dat de middelen in corona-tijd beter ingezet kunnen worden op andere terreinen. Het was de bedoeling het geld te besteden aan stinzenflora, bloembollen en bloemperken maken van gazons.

Kritiek was er op het maaibeleid, bloeiende bermen zouden kaal gemaaid zijn, een deel van het ‘Elfsteden bijenlint’ zou weg gemaaid zijn en niet hersteld zijn. Wethouder Jan Dijkstra gaf toe dat hierover beter gecommuniceerd had moeten worden. Dijkstra nam een motie over van Gemeentebelangen en ChristenUnie om in bestaande dorpsbosjes meer biodiversiteit aan te brengen, onder andere door er andere bomen te planten. Daar zal aan gewerkt worden, zodra er geld beschikbaar is. Een deel van de bosjes is van Staatsbosbeheer, over het beheer daarvan gaat de gemeente niet.

 

Op paad lâns it Waad

Met alleen de stem van de ChristenUnie tegen, werd het plan ‘Op paad lâns it Waad’ omarmd door de gemeenteraad. Buitendijks fietsen langs het Wad wordt met het plan mogelijk gemaakt van Harlingen tot Lauwersoog. Er zullen veeroosters komen waar nu hekken staan zoals dat nu al het geval is tussen Harlingen en Zurich. In 2018 is het idee ontstaan om een doorgaande buitendijkse fietsroute langs de Waddenkust van Fryslân te realiseren. Door deze fietsroute te verknopen aan voorzieningen en projecten en de kwaliteit van het (toeristisch) aanbod in de regio te versterken, creëren we kansen om de regio economisch te ontwikkelen. Om deze ambitie te realiseren hebben de gemeenten Noardeast Fryslân, Waadhoeke, Harlingen en Wetterskip Fryslân de handen ineengeslagen en het projectplan ‘Op paad lâns it Waad’ opgesteld. Het plan zal tussen 2020 en 2028 in twee fases gerealiseerd worden.

 

Herverdeling Gemeentefonds

Een motie over de herverdeling van het Gemeentefonds werd door de volledige raad ondersteund en aangenomen. Hendrik Terpstra: ,,De impact foar Waadhoeke is grut. Dizze moasje is in steuntsje yn de rêch foar it kollege. De problematiek fan de grutte stêden meie net ten koste gean fan it plattelân. We moatte alles yn it wurk stelle dat de bydrage foar de plattelânsgemeenten net omleech giet, mar just omheech om de leefberens in ympuls te jaan. It foarstel sa’t it der no leit, is net akseptabel.’’

Wethouder Caroline de Pee was blij met de steun: ,,Mei it foarstel sa’t it der leit, ûntstiet skeefgroei tusken stêd en plattelân, dat kinne we net akseptearje.’’