Geen prioriteit ‘Lytse farwegen’

FRANEKER – VVD, Christen Unie, Gemeentebelangen en Leendert Ferwerda van de FNP zouden graag zien dat het bevaarbaar maken van kleine vaarwegen prioriteit zou krijgen. Ze dienden daartoe een amendement aan. Er zou op korte termijn onderzoek naar meer sloepenrondjes moeten komen, een rondje Franeker-Tzum-Lollum, rondje Sint Annaparochie, rondje Franeker en Het Bildt zitten er voorlopig niet in.

Wethouder Caroline de Pee legde uit dat de Lytse Farwegen zeker aandacht verdienen, maar dat het een lange termijn-plan is wat 4,4 miljoen euro moet kosten. Sneller uitvoerbare projecten hebben prioriteit, een voorbeeld daarvan is een buitendijks fietspad.

Het amendement kreeg geen meerderheid, de overige partijen stemden tegen. Het amendement wat het CDA indiende, haalde het wel. In 2020 en 2021 zal 20.000 euro beschikbaar worden gesteld voor het aanstellen van een extra kracht voor de nota toerisme en recreatie. De voltallige raad stemde hiermee in.

De nota toerisme en recreatie ‘Beleef Waadhoeke’ werd positief ontvangen door de partijen. Inspreekster Maartje Nauta was eveneens positief over de nota, maar ook kritisch: ,,De nota is in boppeslach. Mar de ûntwikkeling fan de sektor moat al ‘van onderen op’, net ‘van boven af’, jou de ûndernimmers de romte!’’ Echtgenoot Hans Nauta, raadslid voor de FNP, had tijdens de behandeling van dit punt plaatgenomen op de publieke tribune. Het echtpaar Nauta heeft een botenverhuurbedrijf en een koffie- en theetuin in Hitzum.

 

Openbaar groen bespreken met omwonenden

Een motie van Gemeentebelangen, VVD, Sam, Christen Unie en CDA betreffende het beheerplan Openbaar Groen werd aangenomen. Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn beplantingsvakken omgevormd tot gazon, zonder overleg met omwonenden en dorpsbelangen. Dit is niet wenselijk aldus de indieners, ook gezonde beplanting wordt opgeruimd. Kapitaalsvernietiging die je niet moet willen en een groot deel van de bio-diversiteit wordt vernietigd ondanks dat de gemeenteraad de motie van de Christen Unie inzake het versterken van de bio-diversiteit heeft aangenomen. In de motie vragen de partijen dan ook om bij plannen tot omvorming van beplantingsvakken tot gazon binnen de bebouwde kom te allen tijde in overleg te treden met dorpsbelangen en de omwonenden en om alleen in uitzonderlijke gevallen om te vormen tot gazon.

Volgens wethouder Jan Dijkstra valt het omvormen mee en is dit slechts incidenteel gebeurd.

 

Zonnepark Dronryp

De gemeente Waadhoeke werkt nog niet mee aan het initiatief voor een zonnepark bij Dronryp. Hendrik Terpstra (VVD) stelde hierover vragen aan wethouder Jan Dijkstra. Terpstra kreeg de indruk dat er ‘onwelwillendheid’ was bij de gemeente en vroeg of de gemeente geen besluit kon nemen zolang er geen nieuw beleid is. De ondernemer zou hierdoor subsidie mis lopen. ,,We moatte earst goeie spulrigels opstelle’’, aldus Dijkstra, ,,It moat harmoniseard wurde, we kinne net samar wat dwaan. We moatte it earst goed ôfprate yn de RES (Regionale Energie Strategie), we moatte in goed nij belied kreëare oer duorsumens wer’t we mei foarút kinne.’’