MFA Sexbierum - Pietersbierum grote stap dichterbij

FRANEKER – Met de toezegging van nog eens 500.000 euro is de komst van een multifunctionele accommodatie in Sexbierum-Pietersbierum een grote stap dichterbij. Wel moet het dorp zelf 700.000 euro bij elkaar zien te krijgen. De raadsbrede steun zorgde voor gejuich en applaus van de vele inwoners van de dorpen op de publieke tribune.

Al in 2015 werden de plannen voor een MFA gepresenteerd, destijds bleek er onvoldoende draagvlak. In de tussenliggende jaren zijn de bouwkosten enorm gestegen, de plannen gaan nu 1,2 miljoen euro meer kosten. Er was al een miljoen euro uitgetrokken door de gemeente, de totale kosten gaan 2,2 miljoen euro bedragen. Daarmee krijgt Sexbierum-Pietersbierum een ‘huis voor het hele dorp’, het moet het gedateerde dorpshuis en de verouderde gymnastiekzaal vervangen. Essentieel is dat nu ook de kerken aanhaken bij het gebruik maken van de ruimten, de combinatie van onderwijs, sport en kerk maken het een sterk plan. De vijf ton die de gemeente extra beschikbaar stelt, was niet meegenomen in de begroting, die moet uit de reserves komen. Voorzitter van dorpsbelang van Sexbierum-Pietersbierum Jelle Jan Wissmann: ,,De plannen zijn alleen te realiseren met extra bijdrage van Waadhoeke. Het plan wordt nu gedragen door het hele dorp.’’ ,,In tige lang proces. Alle lof en eare foar de wurkgroep, der leit in moai plan. It sil noch wol in enorme druk op it doarp jaan.’’ aldus wethouder Jan Dijkstra.

 

Jongerenraad in actie voor Yaroslava Tymts

De leden van de jongerenraad van Waadhoeke hielden een pleidooi voor hun mede-raadslid Yaroslava Tymts en haar familie. Volgende week zal de familie, zoals het er nu naar uitziet, uitgezet worden naar Oekraïne. ,,We zijn boos en verdrietig, het is geen veilig land in tegenstelling tot hoe Nederland het ziet. Er bestaat een kans dat de kinderen in een weeshuis komen, in de Krim zijn hun identiteitspapieren afgepakt en de ouders kunnen niet bewijzen dat dit hun kinderen zijn.’’ Burgemeester Marga Waanders reageerde: ,,Helaas leiden alle uitgezette lijntjes waarschijnlijk niet tot een positief besluit, de gemeente heeft hierin geen bevoegdheden. Het hele traject is al doorlopen.’’

 

Kaatsen als ‘unique selling point’

Namens kaatsbond KNKB pleitte voorzitter Wigle Sinnema voor steun voor het kaatsen: ,,Hjir leit in moaie sportnotysje, bêst genôch, mar ien dinkje: We soenen mei syn allen it keatsen der wat boppe op sette moatte. Keatsen is unyk, nim iets hjiroer yn de sportnota op. It giet dan net om jild, mar om mentale stipe.’’ Kees Arendz van Gemeentebelangen sloot met een amendement wat werd ingediend door alle partijen, bij Sinnema aan: ,,Yn de nota ‘Waadhoeke beweegt mee’ mist wat, it útdragen fan in bysûndere sport, it keatsen. Sterk ferbûn mei de doarpen fan Waadhoeke en alhiel mei de stêd Frjentsjer. Der moat in soarte fan status aparte foar it keatsen komme. Keatsen is foar Waadhoeke in ‘unique selling point’, dat moatte we yn de nota opnimme.’’ Emil Vogels van de VVD: ,,Moai dat it keatsen in goeie oanfulling kriget, de bal hat by alle fraksjes it hert rekke.’’

 

Afscheid Govert Geldof

Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van raadslid Govert Geldof, fractievoorzitter van SAM. Tijdsgebrek en ideologische redenen vormden de oorzaak voor zijn besluit om te stoppen. Geldof werd door Sjoerd Simon Kuipers en door Dit Bloem geloofd voor zijn passie en gedrevenheid. Een bijzonder mens vol vuur, inspiratie en goede ideeën. Geldof reageerde: ,,Jullie zullen me zeker nog tegen komen. Ik verlaat een raad waar een fijne, goede sfeer heerst waarin men elkaar de ruimte geeft en respect heeft voor elkaar.’’ Geldof zal worden opgevolgd door Tjeerd Cuperus.