Flinke lastenverhoging voor inwoners Waadhoeke

Franeker – De begroting met een overschot van 182.000 euro die donderdagavond door de gemeenteraad van Waadhoeke werd goedgekeurd, betekent een lastenverhoging van 8 tot 10 procent voor de inwoners van de gemeente. De afvalstoffen- en rioolheffing stijgen. De sloop van een deel van winkelcentrum Ockingahiem gaat door.

,,Dit is niet ‘iets omhoog’, zo stelde Gemeentebelangen, ,,Acht tot tien procent is een flinke verhoging. Vooral ook voor de inwoners van de voormalige gemeente Het Bildt die al eerder een nog forsere stijging van zo’n vijftien procent kregen. Daar komt de WOZ nog bij. Wij blijven daar kritisch op!’’

 

Parkeervisie

Inspreekster Heleen de Vries van de wijkraad Professorenbuurt stelde dat er te weinig plaatsen gereserveerd zullen worden voor bezoekers van gezondheidscentrum De Hertog. In de parkeervisie zijn er zes plaatsen met blauwe zone gereserveerd. Veel te weinig aldus De Vries, in de parkeervisie wordt verwezen naar De Trije maar dat is voor veel bezoekers die slecht ter been zijn, geen optie. Ook stelde De Vries dat de handhaving beter moet, ook het fout parkeren in de wijk zou meer aandacht moeten krijgen. Alle fracties waren het op beide punten met De Vries eens.

 

Ockingahiem

De panden 66, 67 en 68 in Ockingahiem zullen voor 350.000 euro door de gemeente worden aangekocht en vervolgens worden gesloopt. Zo ontstaat er meer parkeerruimte op het parkeerterrein wat via Het Noord bereikbaar is en krijgt het pand waar voorheen de Lidl gevestigd was, een ontsluiting aan de achterkant. De VVD probeerde met een amendement de aankoop en sloop tegen te houden, maar kreeg niet voldoende bijval. ,,Het nut van de aankoop van de panden binnen Ockingahiem blijkt niet direct uit de evaluatie parkeervisie. De nut en de noodzaak van de ontsluiting van het pand Voorstraat 62 kan nu niet worden aangetoond. Daarbij hoort een eventuele herstructurering van een deel van de binnenstad niet in de parkeervisie thuis, maar zou onder binnenstadmanagement moeten vallen. Dit is teveel hap-snap beleid. Er is daar meer aan de hand, de Action zit teveel verstopt en het is een verouderd winkelgebied’’, stelde Joke Osinga-Bonnema namens de VVD.

Wethouder Caroline de Pee was het met Osinga eens dat Ockingahiem een lastig verhaal is: ,,Een complete herstructurering is niet mogelijk, de andere panden zijn niet te koop. De kans doet zich nu voor om deze drie panden aan te kopen, die kans komt niet weer.’’ De Pee stelde dat de huurder van één van de panden niet op de juiste manier geïnformeerd was, hij moest via de media vernemen dat het pand wat hij huurt, verkocht en gesloopt zal worden.

 

Einstein Class

Een motie om voor het schooljaar 2020/2021 financiële middelen te zoeken voor de Einstein Class van de AMS werd raadsbreed aangenomen. Er worden positieve resultaten behaald en er komen al nieuwe aanmeldingen binnen. De Einstein Class is een onderwijsconcept voor leerlingen met een vorm van autisme die vastlopen in het reguliere onderwijs. De VVD stelde in het amendement dat het voorbarig zou zijn om, al voordat de evaluatie is afgerond, geen financiële middelen meer beschikbaar te stellen. Wethouder Boukje Tol: ,,De Einstein Class is uniek omdat hier jeugdzorg budget voor ingezet wordt. Daarom is het belangrijk om goed te evalueren, hebben wij dat budget goed in gezet?’’ De wethouder stelde dat de motie eigenlijk niet noodzakelijk was, volgens haar doet de gemeente al wat in de motie staat.