Jaarstukken stemmen tevreden, zorgen over kosten sociale dienst

FRANEKER – In de raadsvergadering van 23 mei stemden de partijen in met de jaarstukken van 2018. Een positief beeld en de zaken in balans vonden de partijen. Zorgelijker gestemd waren de partijen over de ontwerpbegroting van de dienst SoZaWe en de stijgende kosten van Empatec.

Wethouder Caroline de Pee kreeg complimenten voor de jaarstukken en voor het resultaat. Vragen van de VVD en het CDA waren er over de toekomst van het Waddenglas-project nu duidelijk is geworden dat verkoop van de overgebleven percelen aan Hartman geen optie is. ,,We zijn met diverse partijen in gesprek’’, reageerde De Pee, ,,Zowel met partijen uit de omgeving als partijen van over de Afsluitdijk.’’

Sjoerd Simon Kuipers van SAM bedankte de wethouder voor deze eerste grote stap. Wel vulde hij aan dat het positieve resultaat nog niets zegt. Het sociaal domein vond Kuipers een ingewikkeld verhaal waar je financieel niet vrolijk van wordt.

De partijen waren kritisch maar stemden unaniem in met de zienswijze ontwerpbegroting van de dienst SoZaWe.

 

Amendement en motie

Ingestemd werd ook met het armoedebeleid, behalve de VVD stemden alle partijen ermee in.

VVD: ,,Wij kunnen beslispunten 1 en 2 niet onderschrijven en stemmen daarom tegen.’’

Een amendement wat was ingediend door het CDA werd weer ingetrokken. Het CDA stelde dat bij het verhogen van de doelgroep kindpakket tot 130 % wettelijk sociaal minimum er ingezet wordt op een doelgroep die het niet echt nodig heeft. Een ruimhartiger beleid zou volgens het CDA geen oplossing zijn voor de armoedeval, de armoedeval zou ermee verlegd worden. Het amendement kon niet rekenen op bijval van de andere partijen en werd daarom door het CDA weer ingetrokken.

 

Bij het behandelen van het gemeentelijk rioleringsplan Waadhoeke 2020-2024 dienden CDA en VVD een motie in met het verzoek een tijdelijke actie te organiseren ‘bewuster omgaan met water’, waarbij de eerste 450 inwoners van Waadhoeke per huisadres maximaal één regenton kunnen aanschaffen met een korting van maximaal 20 euro.

De FNP en GemeenteBelangen reageerden kritisch: Waarom 450 inwoners, niet iedereen kan snel reageren. Iedereen zou hiervan mee kunnen moeten profiteren.

Wethouder Jan Dijkstra: ,,De moasje is sympatyk mar komt net hielendal op in goed momint. We binne no alle eintsjes oan elkoar oan it knoopjen foar de kadernota. Mar we wolle best in leuke aksje betinke op it goeie momint.’’

Besloten werd dat er een actie voor alle inwoners gaat komen op een nader te bepalen tijdstip. De motie werd daarom niet in stemming genomen.

 

Nachtbelevingstuin

De raad ging akkoord met het plan om de Ottemaleane en de Kapellewei te verbreden en met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen inzake een perceel grond nabij Zwarte Haan. Daar zijn plannen voor een nachtbelevingstuin met vijf trekkershutten, een sterrenobservatorium en een expositieruimte. De plannen komen nog ter inzage en zullen met de omwonenden besproken worden.

 

Gezien de volle agenda werd punt 18, beheerplannen groen, wegen en kunstwerken doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering op 13 juni.