Belangrijke wijzigingen op kaatsgebied

FRANEKER – De leden van kaatsbond KNKB hebben donderdagavond tijdens de jaarvergadering ingestemd met een aantal belangrijke wijzigingen. Zo zullen de hoofdklasse kaatsers minder vrije formatie wedstrijden kaatsen en meer door-elkaar-loten wedstrijden en mogen er meerdere parturen per afdeling deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen.

Het werd een lange vergadering in een volle zaal op Bloemketerp. Duidelijk was al dat de financiële situatie van de bond niet rooskleurig is, er werd een negatief saldo van 10.000 euro gepresenteerd. Daarbij loopt het ledenaantal terug en dreigt naar onder de tienduizend leden te zakken, terwijl het aantal werknemers gelijk blijft.

Het kaatsmagazine Keats wordt sinds een jaar kosteloos aan de leden van de KNKB verstrekt. Afgelopen jaar was dat vier keer, voorstel was om het blad nog drie keer per jaar te vertrekken. De kosten drukken zwaar op de begroting. Op voorstel van Bolsward en Makkum blijft het blad ook komend jaar vier keer verschijnen, wat uiteraard wel een zwaardere financiële belasting oplevert.

Goed nieuws was dat hoofdsponsor FB Oranjewoud het sponsorcontract met drie jaar heeft verlengd en dat het sponsorbedrag omhoog gaat. Voorwaarde is wel, dat het muurkaatsen wordt gestimuleerd.

 

Meer parturen op Nederlandse Kampioenschappen

Het voorstel om meerdere parturen per afdeling toe te laten op Nederlandse kampioenschappen, werd met ruime meerderheid aangenomen. Deze verandering geldt voor alle categorieën. De Freule en de Ald-Meierspartij, de belangrijkste wedstrijden voor jongens en meisjes, vallen buiten dit beleid. Op deze wedstrijden blijft het zo dat er één partuur per afdeling kan deelnemen. Mogelijk wordt dit in een later stadium herzien.

 

Ranking blijft

De omstreden ranking blijft gehandhaafd. Een voorstel van Dronryp om na zes wedstrijden een klassement op te maken, haalde het niet. Teruggaan naar de tijd van technische commissies was volgens voorzitter Wigle Sinnema ook geen optie.

 

Minder vrije formatie wedstrijden

Het voorstel van kaatsvereniging Bolsward om een betere verdeling te krijgen tussen vrije formatie wedstrijden en door-elkaar-loten wedstrijden (uitnodiging) werd aangenomen. Vanaf 2020 zullen er twintig vrije formatiewedstrijden en tien door-elkaar-loten wedstrijden verkaatst worden. Nu is de verhouding zesentwintig vrije formatiewedstrijden en vier door-elkaar-loten partijen. Doel hiervan is de instroom van jonge talenten naar de hoofdklasse te bevorderen doordat zij gemakkelijker kunnen wennen aan het niveau en de uitnodigingswedstrijden op te waarderen.

Toen een roulatiesysteem aan de orde kwam wat inhoudt dat alle verenigingen een keer aan de beurt komen om een door elkaar loten partij te organiseren, protesteerde Bitgum.

Bitgum diende een amendement in om de Van Aismadagen op de oude wijze te kunnen blijven organiseren. Dit amendement werd gehonoreerd, Bitgum wordt als een klassieker beschouwd.