Voorjaar in Wier: vierling op boerderij Feike Wiersma

WIER Topdrukte op de boerderij van Feike Wiersma in Wier. Alsof ze de warmte voelden aankomen, zaterdag 9 februari werd het eerste lammetje geboren en daarna kwam het jonge grut aan de lopende band. Zaterdag kwam er een vierling.

Het viertal kwam zonder probleem ter wereld. De boer is heel blij met zo’n vierling, maar weet ook dat zo’n kwartet veel extra werk en zorg betekent, vertelt Marian Douma (22) uit Sint Annaparochie.

In het verleden liep ze stage op het bedrijf van Wiersma aan het Tsjerkepaed. ,,Ik bin wat hingjen bleaun. Hjir rinne no ek 7 skiep en in geit fan my, en no’t we fakânsje hawwe, kin ik moai even helpe.’’ Het viertal moet om de twee uur worden bijgevoerd. Moeder schaap heeft namelijk te weinig melk voor haar hele kroost. Behalve dat is er genoeg te doen: in de schuur lopen 160 schapen. Inmiddels is er een veertigtal lammeren geboren. ,,Wy geane der nachts by toerbeurt út, oars hâlde je net fol.’’

Het houden van schapen is hobby. ,,Minsken tinke as se sa’n hok fol skiep sjogge dat je der in soad jild oan oerhâlde, mar dat falt erch ta hear. As se oer in wike as tsien 30 kilo weagje geane se fuort. It iene jier foar 150 euro it stik, mar in oar jier hâldt it mei 85 euro op. ,,Ast alle foer en oeren rekkenst, kin it eins net út. Mar it is sok prachtich wurk en spul.’’

Marian Douma gaat hierna naar een zorgopleiding. ,,Ja, ik wol dy kant út: ik wol skylk graach in soarchbuorkery begjinne.’’