Bodemdaling tussen Herbaijum en Franeker groter dan gedacht

Franeker -  In het voormalige gaswinningsgebied tussen Herbaijum en Franeker is de bodem sterker gedaald dan aanvankelijk was voorzien. 

De Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen heeft recent de huidige bodemdaling (cijfers 2012) in haar plangebied in beeld laten brengen. Het blijkt dat de bodemdaling in hoofdzaak verloopt zoals is ingeschat. Maar  in een gebied tussen Herbaijum en Franeker is deze daling groter dan werd verwacht. Het gaat hier om het gebied waar Vermilion in 2008 de gaswinning heeft gestaakt. Extra maatregelen   Sindsdien is de bodem hier plaatselijk nog 7 cm gedaald.  In het gebiedsplan is rekening gehouden met een daling van 5 cm. Vermilion zal in overleg met de Stuurgroep onderzoeken of en, zo ja, welke extra maatregelen er nodig zijn. De daling valt buiten de recent gemaakte afspraken in het Inrichtingsplan en bijbehorende contracten en de vaststelling daarvan kan ongehinderd plaatsvinden.   Er zijn goede mogelijkheden om de effecten van deze daling via (extra) maatregelen op te vangen. Vermilion geeft aan dat zij de kosten zal betalen. Het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen en de bijbehorende contracten zijn in de Stuurgroep van 23 mei 2013 vastgesteld. Deze stukken zijn eind mei 2013 aan de betrokken partijen ter instemming voorgelegd. Het gaat om: provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Harlingen en Franekeradeel, Frisia, Vermilion, de landbouworganisaties LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Friese Milieu Federatie en Dorpsbelangen Franekeradeel.   Bij het maken van het Inrichtingsplan en de bijbehorende contracten is de mogelijkheid van bodemdalingen groter dan de prognoses expliciet aan de orde geweest. Met de betrokken partijen is afgesproken dat zo’n kwestie dan los van het Inrichtingsplan en de bijbehorende contracten opgelost zal worden. Het is niet bekend of de daling zich nog zal voortzetten. Er is afgesproken dat het verloop van de dalingen in de komende jaren gevolgd zal worden.  De resultaten van het onderzoek zullen later bekend gemaakt worden.