Waadhoeke en Harlingen werken samen bij opstellen nieuwe woonvisies

FRANEKER - Waadhoeke en Harlingen werken gedeeltelijk samen bij het opstellen van hun nieuwe woonvisie. Zo laten ze samen een woningmarktanalyse doen.

Waadhoeke heeft nog geen woonvisie, waarin het beleid en de denkrichtingen zijn verwoord. Dit is wel wenselijk, omdat een woonvisie als leidraad dient bij veel ruimtelijke vraagstukken. In de woonvisie wordt onder andere een woningbouwprogramma voor de komende jaren opgenomen.

Proces

In het proces naar de woonvisie wordt een woningmarktanalyse gedaan die Harlingen en Waadhoeke samen laten uitvoeren. Beide gemeenten werken ook al samen op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. Ook dat is een onderwerp dat aan de orde komt in de woonvisie.

Naast de woningmarktanalyse organiseert Waadhoeke een aantal bewonersbijeenkomsten over thema’s als ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzaamheid, huisvesting van bijzondere doelgroepen, de particuliere woningmarkt en betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Planning

Volgens de planning in de startnotitie worden de uitkomsten van de woningmarktanalyse nog voor de zomervakantie bekend. De concept woonvisie moet in oktober aan de orde komen in een publiekssessie. Het definitieve stuk wordt dan in december aan de gemeenteraad voorgelegd.