Met Raad en Daad: Wat doet de Rekenkamer?

Met Raad en Daad is de rubriek die in het leven is geroepen om u op lichtvoetige wijze te informeren, duiding en achtergronden te geven maar ook om informatie op te halen over wat er in gemeente Waadhoeke speelt.

Donderdag 24 januari is de onafhankelijke rekenkamer voor Waadhoeke geïnstalleerd. Maar waarom hebben gemeenten eigenlijk een rekenkamer, wat doet een rekenkamer precies en wat heeft u eraan?

De rekenkamer moet van de wet onderzoek doen naar de zogenoemde doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Concreet : zij onderzoekt of de gemeente het geld nuttig heeft besteed en of gestelde doelen wel zijn gehaald.

Doeltreffend wil zeggen dat de inspanningen en uitgaven ook echt bijdragen aan het bereiken van het nagestreefde doel.

Doelmatig wil zeggen er een goede verhouding is tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc).

Rechtmatig wil zeggen dat raad, college en ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

De rekenkamer functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet. Iedereen kan de rekenkamer informeren over zaken of onderzoeks-suggesties doorgeven.

De breedte van het onderzoeksterrein maakt dat van rekenkamerleden een generalistische instelling verwacht mag worden, met andere woorden: ‘ze moeten van alle markten thuis zijn’.

Wie zitten er in de rekenkamer?

Jet Leplage (voorzitter)

Jet Lepage is van oorsprong Neerlandicus en heeft een masteropleiding bestuurskunde bij de NSOB afgerond. De afgelopen jaren was zij adjunct-directeur bij een uitvoeringsorganisatie voor waterschaps- en gemeentebelastingen. Sinds een jaar geeft zij bij het UWV leiding aan de uitvoering van betalen en invorderen van sociale uitkeringen. Daarnaast is zij sinds 2012 voorzitter van de Rekenkamer van Súdwest-Fryslân en sinds 2018 voorzitter van de Kring Noord van de NVRR.

Marsha de Vries (secretaris)

Marsha de Vries heeft een achtergrond als bestuurskundige aan de Universiteit Twente, alwaar ze promoveerde en universitair docent was. Sinds 2012 is Marsha werkzaam als zelfstandig docent/onderzoeker. Ook volgt ze momenteel een opleiding tot Certified Public Controller aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is ze secretaris van de rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân en was zij extern lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Almelo.

Rick Anderson (lid)

Rick Anderson heeft een bestuurskundige en bedrijfseconomische achtergrond. Hij promoveerde in 2006 op doelmatigheidsverbetering binnen Nederlandse gemeenten. De afgelopen jaren was Rick onder andere werkzaam als concerncontroller bij gemeenten en provincies, als lector Public Controlling en als rekenkameronderzoeker. Rick is momenteel werkzaam als onderzoeker bij EIFFEL, als docent/onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en daarnaast als lid van de rekenkamer Súdwest-Fryslân.

De rekenkamer beslist dus zelf over haar onderzoeksprogramma en luistert daarbij scherp naar de inbreng van de inwoners en de gemeenteraad. Ook u kunt onderwerpen aandragen bij de rekenkamer voor onderzoek. Zij zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van het gemeentebestuur. De griffie ondersteunt de leden bij hun taken.

Onderzoeksonderwerpen kunt u mailen aan: rekenkamer@waadhoeke.nl

Berber Bonnema

Adviseur raadscommunicatie