Werkgroep aan de slag met huisvesting arbeidsmigranten

FRANEKER - Een werkgroep krijgt tot de zomer de tijd om een koersbepalend plan op te stellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Waadhoeke. In de werkgroep zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd.

Ruim honderd belangstellenden woonden donderdagavond een bijeenkomst bij over de huisvesting van tijdelijke werknemers uit het buitenland in Waadhoeke. De gemeente heeft de begeleiding van het proces om tot een goede oplossing te komen, uitbesteed aan KAW Architecten en woningmarktadviseurs uit Groningen.

Alle betrokken partijen, zoals dorpsbelangen, huurdersverenigingen, werkgevers inclusief de arbeidsmigranten zelf, worden vertegenwoordigd in de werkgroep. De voorgestelde samenstelling van tien leden werd op verzoek van de aanwezigen uitgebeid met een extra lid vanuit de wijkraden en een extra lid vanuit de uitzendbureaus.

Richtinggevend

De opdracht voor de werkgroep is een richtinggevend stuk te schrijven voor de gemeenteraad. De werkgroep wordt daarin ondersteund door KAW, als onafhankelijk procesbegeleider met ervaring in woningmarktvraagstukken.

Een belangrijke taak die KAW gaat uitvoeren voor de werkgroep, is het houden van groepsinterviews. Dit zijn gesprekken met vijf doelgroepen: de arbeidsmigranten, de dorpsbelangen en wijkraden/buurtverenigingen, de huisvesters, de werkgevers en de gemeenten Harlingen en Waadhoeke.

Leefbaarheid

Het was donderdag een levendige bijeenkomst waarbij de aanwezigen op veel aspecten van het onderwerp bijdragen leverden. Zo werd duidelijk gemaakt dat het probleem niet alleen de huisvesting betreft, maar zeker ook de leefbaarheid. En dan niet alleen van de omwonenden maar ook van de arbeidsmigranten zelf.

Verantwoordelijk wethouder Nel Haarsma was na afloop tevreden over de uitkomst: ,,Oanwêzige partijen wolle meiwurkje oan in mooglike oplossing. Dat is winst.”