D66 gaat vragen stellen over onderhoud Franeker Bos

FRANEKER - De D66 zegt verontwaardigd te zijn over het onderhoud van het Franeker bos. Volgens de partij is “met het onderhoud in 2014 en 2015 de verwachting niet volledig waargemaakt. Inwoners van Franeker verbazen zich over wat er met hun bos is gebeurd.”

Volgens D66 ergeren wandelaars, fietsers en andere recreanten zich aan het onderhoud van het Franeker Bos. Raadslid Govert Geldof zegt daarom namens de partij het college van B&W te gaan vragen om voor april te komen met een plan van aanpak voor het beheer en onderhoud van het Franeker bos. Geldof: “Met daarin meer aandacht voor de recreatieve, landschappelijke en ecologische waarden.” Het onderhoud van het bos is door de gemeente uitbesteed aan de Stichting Bosbeheer Fryslân (SBBF). Deze stichting heeft als doelstelling de natuurwaarden en het landschap te bevorderen in het gebied van Noordwest Friesland. “De SBBF is er met erg groot materieel te werk gegaan, waardoor op grote schaal de paden zijn vernield en er een kaalslag heeft plaatsgebonden in het bos”, aldus de Geldof. Een nieuw beheerplan moet volgens de D66 structuur geven aan het beheer en onderhoud van het door veel inwoners van Franekeradeel gewaardeerde bos. Geldof: “Wij hopen dat op niet al te lange termijn de mensen in alle jaargetijden weer volop kunnen genieten van een ommetje door het bos.” De Stichting Bosbeheer Fryslân begon eind 2014 met het wegwerken van de in haar ogen grote achterstand van de houtopstand in het Franeker bos. Een ingreep op de houtopstand waarbij ongeveer vijftig procent is gedund geeft volgens de SBBF een heel ander beeld dan er momenteel is. De ingreep was volgens de stichting nodig om het bos als bos en als kunstwerk voor de toekomst in stand te kunnen houden. “De overblijvende bomen krijgen meer ruimte om uit te groeien”, aldus de SBBF. De gemeente Franekeradeel droeg eind 2013 het beheer en onderhoud van haar houtopstanden over aan de SBBF.