INGEZONDEN | Aangifte en verzoek om handhaving REC

HARLINGEN - De Stichting Afvaloven Nee stuurde een ingezonden brief over het spoelprogramma van de Reststoffen Energie Centrale (REC). Volgens hen leidt dat tot extra emissies van dioxines en zware metalen.

Hieronder de tekst. Het systematisch gebruik van het zogenaamde spoelprogramma bij het opstarten van de Harlinger afvaloven REC, waarbij afhankelijk van de omstandigheden, meer of minder grote hoeveelheden stof naar buiten worden geblazen, leidt tot verhoogde emissies van dioxines en zware metalen naar de lucht. Op 1 oktober leidde dit, in combinatie met een te lage oventemperatuur en gevolgd door het verzuim de kooldosering aan te zetten, tot een dioxine emissie, die een veelvoud bedroeg van de jaarlijks vergunde dioxine emissie. Voor zover bekend is REC de enige afvaloven in Nederland die met een dergelijk spoelprogramma werkt, waarbij het doekenfilter, dat normaliter het stof afvangt, wordt gebypasst. Op de hoorzitting bij provinciale staten moest de vertegenwoordiger van FUMO toegeven dat het spoelprogramma in feite niet vergund is, omdat het noch in de MER, noch in de aanvraag noch in de voorschriften wordt genoemd. Het is voor de stichting dan ook onbegrijpelijk dat provincie/FUMO het gebruik van het spoelprogramma al sinds de start van de REC in 2011 toestaan. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan het toepassen van het spoelprogramma omdat het leidt tot onnodige emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (zie website van RIVM) als dioxines en metalen, waaronder kwik. Het spoelprogramma is strijdig met de vergunning en de toepassing ervan moet met onmiddellijke ingang worden gestopt. Daarom zal de stichting een dezer dagen hiervan aangifte doen en daarnaast verzoeken om handhaving.