INGEZONDEN | 'Burgemeester Van Zuijlen schetste onjuist beeld van positie COA'

FRANEKER - Peter van der Horst stuurde een ingezonden brief omtrent de eventuele noodopvang in het voormalige Hotel De Valk in Franeker. Volgens hem schetste burgemeester Van Zuijlen in de raadscommissie een onjuist beeld van de positie van het COA.

Hieronder de tekst: Burgemeester Van Zuijlen heeft in de openbare raadcommissie van 11 februari 2016 het collegevoorstel over de noodopvang van asielzoekers nader toegelicht. Juist in de tijd dat er erg veel over de opvang van asielzoekers wordt gepraat, begrijp ik het goed dat velen van u zich zorgen maken. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij duidelijk aan u kunnen uitleggen over wat u kunt verwachten omdat burgers het belangrijke om goed geïnformeerd te worden en zo nodig in gesprek te gaan. Het is ontegenzeggelijk dat in dit kader het COA een belangrijke rol heeft. Echter we moet ook niet overdrijven. Over de positie van het COA zegt de burgemeester het volgende: "Het COA is: eigenlijk gewoon de regering; uitvoerend orgaan van het kabinet. Wanneer de regering aan de gemeente vraag om te helpen bij het oplossen van een noodsituatie, werk je daar als gemeente in principe aan mee." Het verhaal klopt niet en ik zal u uitleggen waarom. Het COA vervult namelijk de taak van het tijdelijk huisvesten en begeleiden van asielzoekers tijdens de duur van de asielprocedure op hum toekomst in Nederland of elders. Het COA heeft de status van zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk. Het COA is een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar niet direct onder het gezag van een ministerie valt. Het COA is dus niet hetzelfde als de regering of het kabinet en al helemaal niet de Rijksoverheid. Voor alle duidelijkheid; de Koning samen met de ministers vormen samen de regering en het kabinet bestaat uit alle ministers en staatssecretarissen. De inhoudelijke kan van de zaak betreft het verzoek van het COA aan B&W van Franekeradeel om medewerking te verlenen aan het in gebruik nemen van het voormalige Hotel De Valk ten behoeve van het opvangen van maximaal tweehonderd asielzoekers voor de duur van twee jaar. Ik stel vast dat middels het collegevoorstel een poging wordt gedaan antwoord te gegeven op de vragen van het COA. Het college van B&W heeft, onder verwijzing naar een in dit kader aangenomen motie, een positieve grondhouding ten aanzien van het verzoek van het COA en stelt de raad voor deze opstelling te onderschrijven. Een positieve grondhouding is, naar mijn mening, een welwillende houding: en positieve manier om iets te benaderen. In dit kader is goede onderbouwing en een heldere afweging van belangen noodzakelijk om een objectief oordeel te kunnen geven over het verzoek van het COA. Ik stel vast dat een onderbouwing inclusief belangenafweging ontbreekt aan het collegevoorstel. Een van de belangrijkste vragen is of er wel voldoende draagvlak is voor het tijdelijk in gebruik nemen van het voormalige Hotel De Valk ten behoeve van de opvang van maximaal tweehonderd asielzoekers voor de duur van twee jaar, samen met de logiefunctie voor medewerkers van het COA, wordt niet beantwoord. Omdat het een complex vraagstuk is waarover binnen de samenleving van Franeker verschillende geluiden te horen zijn, is een breed gedragen opstelling van alle betrokken partijen van wezenlijk belang. In de motie wordt ook niet voor niets gesproken over het verkrijgen van draagvlak van de omgeving. Ik stel vast dat het voorstel van B&W daar helemaal niet op in is gegaan. De onderwerpen openbare orde en veiligheid worden slecht aangestipt. Maar hoe garandeert de gemeente de veiligheid van deze mensen, de asielzoekers dus, en de omwonenden? Een heldere afweging van belangen c.q. en gedegen inventarisatie van de belangrijkste knelpunten waar over de raad een standpunt zou moeten innemen, ontbreekt aan het collegevoorstel. Hoe is het gesteld met de locatie ten opzichte van de voorzieningen zoals openbaar vervoer, winkels en onderwijsmogelijkheden? Hoe is het gesteld met de inrichting van de openbare ruimte, met onder andere: buitensport, parkeerplaatsen, kinderspeelplaats en fietsenstalling. Is het hotel niet te klein voor de opvang van tweehonderd asielzoekers inclusief medewerkers van het COA, dit afgezet tegen huidige bezettingsgraad of krijgen we hier straks te maken met een zogenaamd 'insectenhotel'? Met betrekking tot de informatie en communicatie blijkt dat de gemeente er bewust voor heeft gekozen om slechts een beperkt deel van de inwoners van de gemeente per brief op de hoogte te stellen over het voornemen tot tijdelijke huisvesting van asielzoekers in Hotel De Valk. Een betere communicatie naar alle inwoners van Franekeradeel was hier meer op zijn plaats geweest. Met de kennis van alle insprekers op de raadcommissie d.d. 11 februari jl. dient te worden beoordeeld of deze representatief is om een objectief oordeel te kunnen vormen c.q. voldoende draagvlak is voor de opvang van tweehonderd asielzoekers in hotel De Valk, met alles erop en eraan. Ik waag dit ernstig te betwijfelen mede geldt op het feit dat er nog veel informatie ontbreekt c.q. nog niet voorhanden blijkt te zijn. Omdat die informatie noodzakelijk is voor een objectieve oordeelsvorming, doe ik een dringend beroep op alle bestuurders, fracties/raadsleden vooralsnog niet in te stemmen met het onderhavige collegevoorstel. B&W opdracht te geven tot het doen van nader onderzoek en te starten met de vraag: moeten/kunnen er uit maatschappelijk oogpunt gezien tweehonderd asielzoekers inclusief personeel van het COA in voormalig Hotel De Valk worden gehuisvest voor de periode van twee jaar. Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken u op de hoogte stellen van het Facebookbericht van de burgemeester waar hij onder andere de volgende opmerking maakt: "Zolang COA en hoteleigenaar geen overeenstemming hebben bereikt, is dit een tamelijk academische discussie." Kortom; iedereen deed een plas, en alles bleef zoals het was. P.H. van der Horst