Burgemeester Krol: ‘2017 een bijzonder jaar’

SINT ANNAPAROCHIE - Burgemeester Krol van de gemeente het Bildt heeft vandaag zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken tijdens de raderaad.

Hij rept in de toespraak over 2017 als een bijzonder jaar, omdat het Bildt na dit jaar opgaat in de fusiegemeente Waadhoeke. Hieronder de tekst. 4 januari, de vierde dag alweer van het laatste bestaansjaar van de gemeente het Bildt. En dus wordt 2017 een bijzonder jaar. Maar voor ik daar iets over ga zeggen wil ik u allereerst een gelukkig en gezond 2017 toewensen. Feul hail en segen voor alle Bilkerts! Het jaar 2017 zal in het teken staan van fusie en samenwerking met de 2 andere gemeenten: Menameradiel en Franekeradeel. Er is in het afgelopen jaar door een ieder hard gewerkt aan de voorbereiding . Belangrijke besluiten genomen: huisvesting, benoeming gemeentesecretaris/algemeen directeur en griffier om maar een paar voorbeelden te noemen. Achter de schermen, minder zichtbaar is gewerkt, daar waar nodig en noodzakelijk, aan beleidsharmonisatie. We hebben veel gevraagd van onze medewerkers om dit te doen veelal naast de gewone dagelijkse werkzaamheden. En het mag gezegd, we liggen op koers. De huisvesting in uitvoering en de financiën op orde. Want zoals het er nu voor staat start de nieuwe gemeente met een gezonde financiële basis zonder bezuinigingstaakstelling. Dat alles passend binnen het, door het rijk daarvoor bestemde frictiebudget en de nieuwe bedragen van het gemeentefonds. Daar mogen we best trots op zijn en niet eerder vertoond in Friesland voor zover ik weet. Voor de medewerkers die allen meegaan naar de nieuwe gemeente, behoudens de medewerkers met een tijdelijk contract, worden de komende maanden spannend. Wat wordt in de nieuwe gemeente de functie. Met andere woorden; wie gaat wat doen? 2017, wordt gelet op het voorgaande, ook het jaar van verkiezingen. Na de Tweede Kamerverkiezingen van maart (een voorafje eigenlijk) worden de gemeenteraadsverkiezingen van november, de belangrijkste voor de nieuwe gemeente Waadhoeke. Bepalend voor de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen een gemeente. Ik zie en hoor nu al van voorbereidende werkzaamheden of schermutselingen.

Nieuwe raad

Sommige partijen gaan samenwerkingsverbanden aan, anderen bepalen geheel zelfstandig hun koers. Hoofddoel is uiteraard een nieuwe raad met voldoende bestuurlijke kwaliteit en slagkracht om een frisse start te maken voor alle inwoners in dit prachtige gebied. En laat het zo zijn dat alle inwoners van de drie voormalige gemeenten zich voldoende vertegenwoordigd voelen om te voorkomen dat er achteraf opnieuw sprake is van een zekere kloof tussen kiezers en gekozene. En het zou mij persoonlijk deugd doen dat vooral jonge Bilkerts zich kandidaat stellen voor een plaats op de kieslijst van welke partij dan ook. Jong mag ook opgevat worden als zich nog jong voelend als u begrijpt wat ik als relatief jonge burgemeester bedoel. Voor mijzelf eindigt het (waarnemend) burgemeesterschap uiteraard per 1 januari 2018. Aanvankelijk benoemd voor ongeveer een half jaar. Nu al weer zo’n zes en een half jaar in deze prachtige gemeente. Wie had dat kunnen denken. Een geboren Bilkert als laatste burgemeester van het Bildt. Het kan verkeren! Dames en Heren, 2017 een jaar van opbouw en afbouw. Populair gezegd: de winkel wordt verbouwd, vernieuwd, veranderd en wordt klaar gemaakt voor de toekomst en dat vraagt in dit laatste jaar maximale inzet van alle betrokkenen. Van medewerker tot raadslid inclusief, collegeleden. Maar tijdens de verbouwing blijft de winkel open en zullen we ook in 2017 klaar staan voor alle inwoners van het Bildt en zullen we dezelfde kwaliteit blijven leveren, zoals van ons gevraagd mag worden.

Gastvrijheid Bilkerts

Tijdens mijn vorige nieuwjaarstoespraak heb ik gesproken over de gastvrijheid van Bilkerts voor vluchtelingen. En ik sprak toen mijn waardering uit voor de inwoners van het Bildt in het algemeen en de inwoners van Sint Annaparochie in het bijzonder voor de opvang van asielzoekers. Bij de recente open dag van het AZC kwam ik onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers vanuit de gemeente wat zich inzet voor die asielzoekers. Grote waardering voor deze mensen. Op dit moment is de instroom van asielzoekers in ons land sterk afgenomen. En dat is uiteraard ook te merken in ons AZC. Neveneffect daarvan is de komst in het AZC van een kleine groep ‘veilige landers’. Gelukzoekers uit veilige landen bijvoorbeeld uit Noord-Afrika die hier in het kader van asiel niks te zoeken hebben. Temeer omdat deze groep zich veelal kenmerkt door criminele activiteiten. En daar zit ik als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid niet op te wachten. En u mag van mij verwachten dat ik er alles aan doe om daar een einde aan te maken. Nog vanmorgen is er contact geweest met het ministerie van Veiligheid en Justitie om passende maatregelen te treffen. Wat mij betreft zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Centrale boodschap was ook: het draagvlak omtrent opvang asielzoekers mag niet aangetast worden op het Bildt door de opvang en het optreden van ‘veilige landers’.

Aanstippen

Een andere problematiek die ik wil aanstippen is de opvang en begeleiding van ‘verwarde’ personen. Ook daar heeft een kleine gemeente mee te maken. En onze inzet is wat dat betreft enorm. Betrokken zijn daarbij, om u een voorbeeld te geven: - het gemeentelijk veiligheidsbureau; - het gebiedsteam; - het veiligheidshuis ; - GGZ; - Politie; - individuele collegeleden. En ondanks die inzet komt het steeds vaker voor dat we deze mensen onvoldoende kunnen helpen, met of zonder dwang, in verband met wet- en regelgeving. En dus blijven deze mensen uiteindelijk verward rondlopen ook in onze gemeente en een potentieel gevaar vormend voor de samenleving. Nieuwe wetgeving is in voorbereiding, maar wacht op besluitvorming van de tweede kamer. Laat die besluitvorming snel plaats vinden, want de situatie is zo nu en dan onhoudbaar!

Retail

Dames en heren. We krijgen hierna een presentatie van de retailondernemers van Sint Annaparochie. Daarbij is sprake van het winkelen in Sint Anna nog aantrekkelijker te maken. Dat initiatief wordt ondersteund door de gemeente en wordt gefaciliteerd door financiën en ambtelijke inzet. Stilstand is achteruitgang, de concurrentie zit niet stil. Het online shoppen is een bedreiging maar biedt ook kansen. Mijn advies is en dat is niet nieuw: Stem winkeltijden af, organiseer publieksacties , gun elkaar de successen en profiteer daarvan. Creëer een aantrekkelijk winkelgebied. Sint Anna wil en moet vooruit moet het centrale thema zijn. Hier kun je terecht voor eerste levensbehoeften, ja zelfs meer dan dat. Van kringloop tot nonfood. Een koopcentrum met voldoende gratis parkeerplaatsen. Niet onvermeld in dit verband mag blijven de heropening van de supermarkt in Minnertsga. ‘In boppeslach’ voor kaatsdorp Minnertsga in het kader van leefbaarheid. Maar ook een zekere verplichting om dit initiatief van de voorzitter van dorpsbelang van harte te steunen. Dames en heren, politiek gezien is het collegeprogramma gerealiseerd, mede dankzij een grote unanimiteit in de gemeenteraad. Dat verdient wat mij betreft een groot compliment.

Gerealiseerd of in voorbereiding

Veel plannen konden worden gerealiseerd of zijn in voorbereiding. Ik noem er een paar in het oog springende zonder volledig te willen zijn. Het MFA in Froubuurt, Het kunstgras en overige voorzieningen op de Waaie in Sint Anna, en de samenvoeging van scholen in St. Jabik. En dus kunnen we met een goed gevoel ten opzichte van onze inwoners richting nieuwe gemeente. Daarmee is de gemeente niet af. Er blijft nog genoeg te doen. Ik noem wethouder Tol. Zij is druk bezig met de vervolmaking van het sociaal domein, inclusief gebiedsteam. Ik noem wethouder Blaak. Zij is druk bezig met het programma ‘nabij besturen’, inwoners betrekken in de voorfase bij de plannen in de directe leefomgeving. Ik noem wethouder Haarsma. Zij is druk bezig met de verkeersveiligheid en de ruimtelijke plannen. En u begrijpt, wat overblijft wordt gedaan door de altijd jonge burgmeester. Tot slot: de oudejaarsnacht is probleemloos verlopen. Hulde aan de politie, het veiligheidsbureau en onze inwoners. Bilkerts zijn geen populisten, maken van hun hart geen moordkuil, zeggen waar het op staat, zijn ontvankelijk voor argumenten, ja is ja en nee is nee. Dat maakt het Bildt zo uniek naast de taal en de cultuur. Ik voel mij daar prettig bij. Nogmaals: Feul hail en segen. Gerrit Krol, burgemeester het Bildt