Overgang welzijnswerk in Menameradiel en het Bildt naar De Skûle Welzijn

FRANEKER - Stichting Welzijn Middelsee heeft per 1 januari 2017 haar activiteiten en werkzaamheden in en voor de gemeenten Menameradiel en Het Bildt overgedragen aan De Skûle Welzijn in Franeker. Dit met instemming van de beide gemeenten.

De zes betreffende werknemers continueren hun dienstverband bij De Skûle Welzijn en blijven hun werkzaamheden vanuit de huidige kantoren en werkplekken in Berlikum en St. Annaparochie verrichten. Daarmee blijven de herkenbare aanspreekpunten bestaan. De Skûle Welzijn is als welzijnsorganisatie sinds 1972 actief in en voor de gemeente Franekeradeel. Sinds 2005 is de organisatie met een groeiend aantal werkzaamheden actief in en voor de gemeente Harlingen en sinds 2014 verantwoordelijk voor de aansturing van het welzijnswerk in deze gemeente. In Franeker wordt gewerkt in en vanuit het monumentale pand aan de Godsacker, in Harlingen in en vanuit Het Vierkant en 'Gebouw C.' Het welzijnswerk dat De Skûle Welzijn in de vier Noordwest gemeenten uitvoert omvat jeugd en jongerenwerk, ouderen (advies)werk, het vluchtelingenwerk, sociaal cultureel werk en het ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorger via de vrijwilligerscentrales en steunpunten mantelzorg. Op verschillende gebieden en manieren wordt daarbij samengewerkt met de gebiedsthema en de vele maatschappelijke organisaties in Noordwest Friesland. Bij de uitvoering van de werkzaamheden van De Skûle Welzijn zijn naast beroepskrachten in totaal ruim 200 vrijwilligers betrokken.