Zaterdag Ald-Meierspartij in Hitzum

HITZUM - Een van de belangrijkste partijen van het jaar voor de meisjes wordt zaterdag gekaatst in Hitzum, de Ald-Meierspartij. Dit jaar staan 20 afdelingsparturen op de lijst. Vorig jaar waren dat er 21. Workum doet voor het eerst mee aan de Ald-Meiers, die zaterdag voor de achttiende keer verkaatst wordt.

De Ald-Meierspartij is voor de meisjes wat de Freule is voor de jongens. Bij de Freule wordt gestreden om de Villa van de Freule, bij de meisjes om de Sulveren Pong. Dinsdagavond was de loting, op de foto de meisjes van Sexbierum-Pietersbierum die hun lootje gaan pakken. Zaterdag gaan de parturen in optocht achter het korps aan naar het kaatsveld. Om 10.00 uur begint de wedstrijd.
1. Reduzum 2. Stiens
3. Makkum 4. Achlum
5. Ried 6. Workum
7. Minnertsga 8. Winsum
9. Berltsum 10. Scharnegoutum
11. Wommels 12. Mantgum
13. Menaam 14. Exmorra
15. Sexbierum-Pietersbierum 16. Sint Annaparochie
17. Easterein 18. Dronryp
19. Folsgare 20. Arum
(foto: Suwarda Vis)