Café Restaurant Otter in Franeker

Franeker - Bij café restaurant J. U. Otter de uitbater van De Bleek thans De Poort van Franeker, lag een weiland waar vanaf 1896 gekaatst werd door de arbeiderskaatsclub De Eendracht.

Gingen fuseren met de k.v. Jan Bogtstra in 1920. In 1937 werd de naam + vaandel van De Eendracht over gedragen aan het in de buurt liggende dorp Hitzum, die sindsdien nog steeds onder deze naam bestaat De Eendracht, maar al een kaatsclub had vanaf 9 mei 1904. Dit werd een officieel speelveld voor kaatsen op Hemelsvaart 1910. Ook werd er vanaf 1903 gespeeld door k.v. De Bleek t/m 1936. Vanaf 1913 t/m 1918 had alles een slapend bestaan en stak k.v. Jan Bogtstra de helpende hand toe en organiseerden gezamenlijk wedstrijden. Dat het in die begin jaren 1900 op De Bleek niet met slag en stoot met het kaatsen verliep, daar wil ik iets meer over vertellen. In oude archiefstukken die ik gevonden had in het Archief Gemeentehuis van Franeker kwam ik de volgende klacht tegen, wat opgestuurd was door buurtbewoners aan de gemeenteraad. Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Franeker op Dinsdag 14 oktober 1913 - Dit adres luidt: De ongeteekenden bewoners van den Stationsweg en A.M. v Schurman Singel nemen beleefdelijk de vrijheid de aandacht van de EdelAchtbare Heeren Leden van den Raad der gemeente Franeker op de volgende punten te vestigen: In der tijd hebben zij hunne woningen gebouwd of gehuurd in het vooruitzicht daar kalm en rustig te kunnen wonen. Hier van is echter geen sprake meer, sedert de Gemeente aan het stuk land aan ”de Bleek “de bestemming van sportterrein heeft gegeven. Nu wordt dat stuk land gedurende den zomer elken Zondag reeds van ’s morgens 9 uur af door kaatsers bezet en de omwonenden zitten tot den avond toe in een onafgebroken geschreeuw en gevloek wat nog verergerd wordt wanneer, wanneer er in den loop van de dag een 30 – 50 jongens van 12 à 16 jaar bijkomen, waaronder er vele zijn, die nergens voor staan, die een anders erf betreden door over stekken te klimmen of over slooten te springen en niet zelden van omwonenden een en ander vernielen of beplanting beschadigen. Dit alleen op Zondagen, maar sedert geruimen tijd ook op werkdagen. Al deze en meerdere bezwaren moeten de omwonenden verdragen ter wille van een sportterrein, waarvan absoluut geen behoefte is, daar voor kaats- en andere sport wel een terrein te krijgen is, zelfs beter dan dat der Gemeente. Redenen, waarom zij U met den meesten aandrang verzoeken het stuk land achter “ de Bleek “ voortaan niet meer beschikbaar te stellen als sportterrein. ’t Weldoende, F. Koksma, A. van Geel, T. de Vries, B. H. Strubbe, P. van Paassen, S. Kamstra, Jan de Jong Jzn. en S. Jellema. Extra klacht kwamen van Koksma en Jellema dat de jongens af en toe in hun tuinen kwamen om ballen te zoeken en planten vertrapten. De Gemeente - Raad kwam hun tegemoet door een rooster met kippengaas te plaatsen over de sloot om de kaatsballen op te vangen. Sommige van ondertekenaars klaagden zelfs dat het soms aan de andere kant van het Kanaal hun geschreeuw te horen was. Maar niet iedereen uit de buurt heeft het ondertekend omdat het ook gezelligheid met zich meebrengt. Het Rijk leverde een niet onbelangrijk bedrag aan subsidies voor de ontwikkeling der jeugd in die jaren. Zondagsmiddag verhuurde Otter het terrein voor f. 75- jaars aan een Gymnastiek Vereniging. Na nog wat heen en weer gekrakeel werd het gelukkig in de minne geschikt en is er nog volop het kaatsspel daar beoefend en konden de klagende buren het hier mee doen. K.v. Jan Bogtstra hield daar ook in latere jaren 1ste klas kaatsen ( nu Hoofdklasse) en jeugd wedstrijden en de Politie PC, gemengd kaatsen hebben daar jarenlang nog plaats gevonden. Kijk eens naar de foto uit 1916 hoe sfeervol en “ smûk “ het kaatsterrein daar lag, zo tussen de bewoning en de Molepôle en de Katholieke kerk op de achtergrond. De Christelijke CFK afdeling T.O.G. uit Franeker (Tot Ons Genoegen) heeft daar vanaf 1934 t/m 1994 gebruik van gemaakt als thuisbasis en voelden zich daar werkelijk thuis. Maar sinds een aantal jaren is het veld niet meer als sportterrein in gebruik. Maar dat de naam Otter nog niet geheel is verdwenen blijkt als je met oud Franekers in gesprek bent: “oh dat was bij Otter of der het Otter in seten “. Germ Gjaltema amateur kaatsonderzoeker.