College Waadhoeke mag begroting in gaan vullen

FRANEKER - Met het beëdigen van de laatste vier raadsleden en de beëdiging van wethouder Boukje Tol (SAM) is de gemeenteraad van de Waadhoeke compleet. Bij de raadsvergadering van donderdag gaven de partijen tijdens het vragenuur aan waar volgens hen knelpunten liggen. Het voortbestaan van de bakkerswinkel in Marsum, zorg op maat, de nieuw te bouwen huizen in Bitgum, gevaarlijke verkeerssituaties in Marsum en tussen Dronryp en Winsum houden de partijen onder meer bezig.

Alle partijen waren lovend over de financieel gunstige start van de gemeente. De gemeente start met een plus op de begroting van 1,18 miljoen euro. Daarnaast heeft het college uit de algemene reserves al 1,2 miljoen euro gereserveerd voor het dorpen- en wijkenfonds. De gemeente Waadhoeke werkt met een beleidsarme begroting. Dat houdt in dat de begroting nog grotendeels moet worden ingevuld. Meerdere partijen gaven aan de voorjaarsnota af te wachten om dan een meer inhoudelijke reactie te geven. Esther Keizer van het CDA vroeg zich af hoe het staat met de verkoop van de gemeentehuizen. Zij was van mening dat er nog een aantal doelen ontbreken op de begroting, die zullen zo snel mogelijk moeten worden ingevuld. Wethouder Caroline de Pee antwoordde dat het gele gemeentehuis van Menaam te koop staat en dat voor het gemeentekantoor onderhandelingen gaande zijn om er een maatschappelijke invulling aan te geven. Een paar partijen maakten zich zorgen over de uitbreiding van de tuinbouw in Sexbierum. Wethouder De Pee gaf aan dat die slag in 2018 gemaakt moet gaan worden. Gemeentebelangen zou graag meer opheldering willen over het geld wat gereserveerd is voor de Koornbeurs. De hoogte van het bedrag is onduidelijk en eveneens is onduidelijk of het alleen voor de Koornbeurs bestemd is of ook voor overige culturele doelen. Dit Bloem van de Christen Unie vroeg of de Fair Trade-status van Het Bildt overgenomen gaat worden door de Waadhoeke.

Motie haalt het niet

Herre Hof van Gemeentebelangen lichtte de motie toe die zijn partij had ingediend over het parkeerterrein naast het gemeentehuis. Gemeentebelangen stelde dat het voormalige Telenga-terrein in slechte staat verkeert en verzocht het college het parkeerterrein te asfalteren en van verlichting te voorzien. Wethouder Dijkstra gaf aan dat er budget is en dat er reeds plannen zijn voor herinrichting. ,,We sille no sjen hoe’t we it hawwe wolle. Wat wy foar eagen ha is moaier dan wat yn de moasje stiet.” Burgemeester Apotheker vroeg aan Hof of Gemeentebelangen vervolgens de motie in wilde trekken. Hof gaf aan toch graag te willen zien hoe de raad hierin stond. De motie haalde het niet, alleen de raadsleden van Gemeentebelangen stemden voor.