Ons Genoegen voert Fries blijspel op in Sexbierum

Sexbierum - Toneelvereniging Koninklijke  Rederijkerskamer” Ons Genoegen” uit Sexbierum speelt zaterdag 27 januari het Friese blijspel “Geastich” in dorpshuis  ’t Waed in Sexbierum

Dizze komeedzje is hiel wat oars dan dat jo oer it algemien wend binne. It stik folget us toanielselskip dat de ienakter “Geastich”oan het repetearen is. Jo binne  oanwezich by de repetysjes en sjogge alle fasetten fan it ynstudearjen fan de tekst en de mise-en-scene op oanwizings fan de regisseur. Derneist meitsje jo ek de hiele gong fan saken mei, fan wat der allegearre wol net mis gean kin yn de repetysjeperioade. De ienakter giet oer Romke, al tritich jier dea ,dy’t op besite giet by syn (oer)pakesizzers. Hy is foar de gewoane minsken net te sjen. De besite is Romke van boppe oplein, om in misse set, dy’t er yn syn ierdske libben makke hat, rjocht te breidzjen. Sa as al sein is, Romke is untsichtber en rint dan ek frij tusken de oare spilerstroch, sunder dat ek mar immen him sjen kin en sûnder dat immen syn kommentaar hearre kin,wat er hieltiten op alles hat. Alinne syn oerpakkesizzer kriget de skrik fan har libben. Sy kin Romke wol sjen en hearre . Koartsein: in apart ferhaal, der ’t in soad om lake wurde kin. Fan Rob Bodegraven, Fryske oersetting Siep Jorna. Het stuk begint om acht uur, de zaal is open vanaf half acht.