Waterwerkzaamheden in bodemdalingsgebied halverwege

FRANEKER/HARLINGEN - De herstelwerkzaamheden in het bodemdalingsgebied in Noordwest-Fryslân zijn halverwege. Een deel van het waterschapswerk van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is afgerond. Er zijn watergangen verbreed, natuurvriendelijke oevers aangelegd en stuwen en gemalen vervangen. Ook is er geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân nam dinsdagmiddag 23 januari een kijkje bij de gerealiseerde maatregelen.

“Door gas- en zoutwinning daalt de bodem in het gebied. Samen met de klimaatverandering zorgt dat voor problemen bij de waterafvoer. Voor de toekomst van de landbouw en om te zorgen dat de regio droge voeten houdt, neemt de gebiedscommissie maatregelen”, aldus Jan van Weperen, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân. In opdracht van provincie Fryslân voert de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen, waarin het waterschap deelneemt, deze maatregelen uit. Naast het waterschap, financieren met name de provincie en de delfstoffenwinners de maatregelen. Eind vorig jaar heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân zijn deel in de waterschapsprojecten tussentijds geëvalueerd.

Investeringen

De waterwerkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar in het veld. Zo is te zien dat de kade langs de Tsjummearumer Feart is opgehoogd, er een fietspad op is aangelegd en de vaart is verbreed met een natuurvriendelijke oever. In dit gebied zijn enkele percelen aangewezen als overloopgebied. Dit land mag overstromen bij extreme neerslag. Gemaal De Mieden tussen Tzummarum en Ried wordt vervangen en passeerbaar gemaakt voor vissen. Het gemaal bij Herbaijum is al vernieuwd. Op meerdere plekken is er geïnvesteerd in natuurvriendelijke oevers, verbredingen van watergangen, vispassages, stuwen en dammen. De Roptafeart, die zorgt voor de aanvoer voor het Roptagemaal, is verbreed voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Hier kunnen zuiverende waterplanten groeien en vissen schuilen en paaien. In totaal is er al zo’n 27 kilometer aan natuurvriendelijke oevers in de regio door Wetterskip Fryslân aangelegd en komt er nog ruim 8 kilometer bij.