Loge Deugd en IJver: gastpresentatie Jouke de Vries

Harlingen -  De vrijmetselaarsloge Deugd en IJver in Harlingen houdt regelmatig activiteiten voor belangstellenden, zoals een open avond of een gastpresentatie. De eerstvolgende gelegenheid om zo kennis te maken met de loge, een aantal van haar leden en de maçonnieke sfeer is 6 februari 

Dan verzorgt Prof. Dr. Jouke de Vries een gastpresentatie over 'de terugkeer van de universiteit in Friesland.' Voor het eerst sinds het sluiten van de universiteit van Franeker komt er weer universitair onderwijs naar Friesland. Campus Fryslân start in september 2018 met de eerste opleidingen. Studenten zullen gaan wonen en studeren op de campus in de binnenstad van Leeuwarden. Campus Fryslân moet de komende vijf à zeven jaar uitgroeien tot 50 fte staf, 1000 studenten en 50 promovendi. Eerst luisteren, en dan: compareren Niet discussiëren, maar compareren. Dat is wat vrijmetselaren doen, na een lezing. "We gaan  in gesprek en leggen onze vragen, gedachten en denkbeelden naast die van de spreker. Doel is niet: anderen overtuigen van je gelijk, maar meer inzicht verschaffen." Belangstelling om erbij te zijn op 6 februari? De aanvang is 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) bij get Logegebouw aan de Lanen 28 in Harlingen Aanmelden kan via een mail naar  info.loge027@vrijmetselarij.nl Het lidmaatschap van de loge in Harlingen staat alleen open voor mannen, maar op deze avond zijn uiteraard ook vrouwen van harte welkom. Prof. Dr. Jouke de Vries Hij studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met bestuurskunde als kopstudie. De Vries publiceert regelmatig in internationale en nationale tijdschriften. Belangrijke publicaties van zijn hand zijn: Paars en de managementstaat, Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek (over Paars en de revolte van Fortuyn) en Controlling Public Expenditure. De Vries hield diverse belangrijke lezingen zoals de Thorbeckelezing (een Leids-Gentse samenwerking) in 2005 en de Burgemeesterslezing (van Stichting Atrium en Deloitte) in 2008. Hij was columnist van de Staatscourant en schreef verder onder meer voor dagblad Trouw. In mei 2015 werd De Vries benoemd tot hoogleraar Governance and public policy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is decaan van de elfde faculteit van deze universiteit (Campus Fryslân) in Leeuwarden. Campus Fryslân Voor het eerst sinds het sluiten van de universiteit van Franeker komt er weer universitair onderwijs naar Friesland. Campus Fryslân start in september 2018 met de eerste opleidingen. Studenten zullen gaan wonen en studeren op de campus in de binnenstad van Leeuwarden. De bacheloropleiding GRL van Campus Fryslân wordt in vorm een university college en kenmerkt zich door kleinschalig en intensief onderwijs, selectie aan de poort, residentieel onderwijs en een internationale leeromgeving. Campus Fryslân moet de komende vijf à zeven jaar uitgroeien tot 50 fte staf, 1000 studenten en 50 promovendi. Campus Fryslân gaat de Beurs in Leeuwarden in gebruik nemen als het nieuwe universiteitsgebouw. Het gebouw dient nu nog als openbare bibliotheek en de gemeente is eigenaar. De bachelorstudenten zullen een groot deel van hun studie intern doorbrengen. Dat wil zeggen wonen en slapen op een campus. De Beurs wordt het hart van de City Campus. Huisvesting voor de studenten zal in de omgeving gerealiseerd gaan worden. Volgens het ontwikkelplan van de RUG/Campus Fryslân zullen de investeringen een grote impuls betekenen voor het verbeteren van de doorlopende leerlijn. Het aantal hoger opgeleiden in Fryslân neemt toe en zal dichter bij het landelijk gemiddelde komen. De regio heeft daarmee meer kans om hoogwaardige, kennisintensieve werkgelegenheid te behouden of te creëren. Voor internationaal opererende bedrijven is de nabijheid van een universiteit in toenemende mate een pre. Voor de stad Leeuwarden betekent het een verdere impuls voor de verbetering van het academisch klimaat. Daarnaast draagt de toename van het aantal studenten en stafleden uiteraard ook bij aan de directe economische ontwikkeling, onder meer door hogere consumptieve bestedingen in de stad.