Voorstel huisvesting arbeidsmigranten aangenomen

Franeker - Het raadsvoorstel voor de huisvesting van arbeidsmigranten is gisteravond aangenomen. Na een aanpassing stemden alle partijen behalve de VVD voor. De VVD vond het voorstel te mager en niet up-to-date.

,,Dit hâldt net oer oan kwaliteit, op dizze wize kin de ried net in goed beslút nimme. Om hoefolle giet it, binne it der fiifhûndert? Tûzend? Pak de tillefoan en belje de bedriuwen en freegje hoefolle arbeidsmigranten se ha. As je net witte oer hoefolle je it ha, hoe witte je dan welke norm je hanteare moatte?” zo stelde Hendrik Terpstra namens de VVD. in februari 2009 is een discussiestuk opgesteld, de voormalige gemeenten Franekeradeel en Het Bildt hebben daar destijds aan meegewerkt. Deze discussienota vormt het uitgangspunt voor het beleid, tijdens de vergaderingen werd een motie aan het voorstel toegevoegd: tussen huizen met arbeidsmigranten moeten minstens 25 meter afstand zitten. ,,We gaan van start met dit beleid, je kunt het zien als een soort noodverband”, antwoordde wethouder Nel Haarsma (CDA), ,,Het beleid zal een vervolg krijgen in het ‘woonplan’. We wilden op korte termijn iets hebben, dit is voor nu de beste oplossing.” De raad nam een procentuele toevoeging van huisvesting voor arbeidsmigranten van 1% per stad/dorp aan, per huisvestingsvorm kunnen 4 arbeidsmigranten wonen. Met betrekking tot illegale huisvesting zal worden gehandhaafd op basis van het ‘Piep’-principe. Indien de gemeente een klacht ontvangt van de burger/de omgeving met betrekking tot illegale huisvesting, zal de gemeente deze klacht ter plaatse onderzoeken. Een amendement van de Christen Unie om huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan op recreatieparken, bed & brochje en campings in rustige maanden, kreeg geen bijval.

Invulling voormalig gemeentehuis Menaam

Anita Mast van Gemeentebelangen vroeg waarom de Raad niet ingelicht was over het besluit dat door de Dienst SoZaWe is genomen over de huisvesting. Het stoorde mevrouw Mast dat ze het nieuws in de krant moest lezen. Wethouder Boukje Tol lichtte toe dat er onderhandelingen zijn met een potentiële huurder die een passender invulling aan het gebouw kan geven en waarschijnlijk voor een langere huurperiode zal gaan tekenen. Tol gaf aan hier mede op verzoek van de eventuele huurder geen verdere mededelingen over te kunnen doen. Ook gaf ze aan eveneens verrast te zijn door het bericht in de krant. Op haar vraag waarom de raad niet was ingelicht en zij het uit de krant moest vernemen, kreeg Mast geen duidelijk antwoord. Govert Geldof van SAM vroeg de raad in te stemmen met een amendement betreffende statiegeld op blikjes en kleine PET-flesjes. Geldof zag het gevaar van blikjes in weilanden die een gevaar voor de koeien vormen als extra reden om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Hij riep de gemeente op zich voor 15 maart aan te sluiten. Alle partijen stemden voor, behalve de VVD, die dit een Haagse aangelegenheid vond.