Geen scholen dicht in gemeente Waadhoeke

Franeker - Het college van B&W van Waadhoeke heeft de gemeentelijke opheffingsnorm vastgesteld op 44 leerlingen. Er is niet gekozen voor een gesplitste opheffingsnorm voor stad en platteland, zoals in de buurgemeenten maar voor een uniforme norm.

Nu de gemeente Waadhoeke is ontstaan, heeft dit gevolgen voor de opheffingsnorm. De opheffingsnorm in het basisonderwijs wordt bepaald door de grootte van het grondgebied van de gemeente en het aantal leerlingen dat in dat gebied woont. Daarom verschilde de opheffingsnorm in de voormalige gemeenten van 28 leerlingen in Littenseradiel tot 56 leerlingen in Menameradiel. Het Bildt en Franekeradeel hadden een opheffingsnorm van respectievelijk 36 en 53 leerlingen.

Uniforme norm

In goed overleg met alle schoolbesturen van gemeente Waadhoeke is de keuze unaniem gevallen op een uniforme norm van 44 leerlingen. Deze relatief lage norm betekent dat er voorlopig geen extra scholen hoeven te sluiten doordat schoolbesturen gebruik kunnen maken van gemiddelde schoolgrootte. Een vervolgstap is nu om te komen tot een gedragen visie voor onderwijs Waadhoeke waarin ook de schoolgrootte onderwerp van gesprek zal zijn.