Wethouder Boukje Tol overleeft motie van treurnis

Franeker - Voor het eerst werd in de gemeente Waadhoeke een motie van treurnis ingediend. Indiener was Anita Mast van Gemeentebelangen, zij diende de motie in omdat ze van mening is dat wethouder Boukje Tol de raad niet juist geïnformeerd zou hebben over de huisvesting van de Sociale Dienst.

Anita Mast moest uit de Leeuwarder Courant vernemen, dat de dienst zich niet in het voormalige gemeentehuis van Menaam zou vestigen. ,,Het gaat vooral om de informatieplicht, die is door de wethouder geschonden. Dit onderwerp is zeer belangrijk voor Menaam en omgeving.” De Sociale Dienst koos in plaats van Menaam, voor Franeker. Reeds enige tijd zou er een andere kandidaat in beeld zijn voor het gemeentehuis van Menaam en de Sociale Dienst wilde zekerheid. Volgens Gemeentebelangen stond vast dat de dienst zich in Menaam zou vestigen. Volgens wethouder Tol is dat niet het geval. Mast zou graag de stukken willen zien die dat bevestigen. ,,Er staan nu drie panden leeg in het hart van Menaam, het is er stil. De reuring is er uit. Volgens Gemeentebelangen was de inzet van Tol om de Dienst naar Menaam te krijgen, onvoldoende. Boukje Tol stelde dat een goede maatschappelijke bestemming van het voormalig gemeentehuis erg belangrijk is voor Menaam. De serieuze kandidaat die er voor het pand zou zijn, zou een geschiktere invulling aan het pand geven. ,,Een kip die al sinds oktober broedt, laten we hopen dat er iets heel moois uit het ei uit komt,” antwoordde mevrouw Mast.

Treurnis

In de motie sprak Gemeentebelangen zich uit: ,,Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol niet heeft voldaan aan haar actieve informatieplicht. Zij had de raad van Waadhoeke moeten inlichten over het besluit van de dienst om zich niet te vestigen in Menaam. Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol aangeeft dat de beslissing is genomen door het voormalig college van Menameradiel. Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol de raad onjuiste informatie heeft verstrekt in de raadsvergadering van 8 maart 2018 bij de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen.” Tijdens de discussie die volgde, kreeg Gemeentebelangen alleen steun van de VVD. De VVD was het ermee eens dat de raad beter geïnformeerd had moeten worden, maar steunde de motie niet. ,,Actieve informatie was correct geweest en dan was de kou uit de lucht geweest,” aldus mevrouw Osinga van de VVD. De andere partijen vonden de motie niet in het belang van de gemeente en niet positief. De motie werd door geen van de andere partijen gesteund en werd verworpen.