FOTO’S | Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen bezoekt bodemdalingsgebied

SEXBIERUM - De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen heeft woensdag een bezoek gebracht aan het bodemdalingsgebied, om de uitgevoerde maatregelen van de afgelopen jaren te bekijken.

De (herstel)maatregelen moeten zorgen voor een verbetering van: landbouw, waterbeheersing, natuur, leefbaarheid en recreatie. Dat moet de gevolgen van de bodemdaling in het gebied compenseren, evenals de gevolgen van klimaatverandering.

In de dorpen Sexbierum en Tzummarum is de dorpsvernieuwing volgens de commissie zo goed als klaar. De gemeente Waadhoeke knapte in samenwerking met bewoners de dorpen op onder de noemer ‘Maatschappelijke Plus’.

Eerder al zijn de dorpen Wijnaldum en Oosterbierum opgeknapt. ,,De reacties in het dorp zijn allemaal enthousiast. Het dorp ziet er ook echt veel mooier uit, met meer eenheid”, zegt Eelco van Lent, voorzitter van Dorpsbelang Sexbierum.

Ten westen van Wijnaldum is het oude gemaal verwijderd. Daar ligt nu een nieuwe stuw met een vispassage. De passage moet zorgen voor een betere verbinding voor vissen om van de polders naar de boezemvaarten te zwemmen. Dat moet bijdragen aan het vergroten van vispopulaties en soortenrijkdom. Aan de rand van Tzummarum is om die reden ook een vispassage gerealiseerd.

Maatregelen

In de periode 2014-2018 zijn er diverse maatregelen uitgevoerd. Zo ligt er nu zeventien kilometer aan verbrede vaarten en sloten, tweeëndertig kilometer natuurvriendelijke oevers en staan langs enkele wegen nu iepen en populieren, zogenaamde laanbeplanting.

Ook is er een nieuw fietspad aangelegd langs de Tsjummearumerfeart en is de nieuwe provinciale brug ‘Hegesyl’ tussen Dongjum en Tzummarum in gebruik genomen.

De aanleg van ongeveer tweeduizend hectare drainage gaat door tot 2021. Daarnaast moet de wettelijke herverkaveling begin 2019 een beeld van de ruiling van percelen laten zien. Het project loopt tot 2022.

Betrokkenen

De bestuurscommissie voert het inrichtingsplan uit in opdracht van de provincie Friesland. De betrokkenen zijn: gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke, Wetterskip Fryslân, Friese Milieu Federatie, LTO Noord, Nederlandse Akkerbouwvakbond, Dorpsbelangen Waadhoeke, Frisia Zout BV en Vermilion Energy Netherlands BV. De provincie Friesland voert het projectmanagement.