INGEZONDEN | Situatieschets windpark Nij Hiddum-Houw

PINGJUM - Jos Fries, secretaris van de coöperatie Pingjum, stuurde een ingezonden brief over de plaatsing van windmolens op de kop van de Afsluitdijk. Beter bekend als het project Nij Hiddum-Houw, het windpark

De coöperatie Pingjum schreef een brief voor omwonenden ,,om een en ander nog eens goed onder de aandacht te brengen.”

Hieronder de tekst

Omdat ook Friesland een bijdrage moet leveren voor het behalen van de doelstellingen van de Nederlandse overheid bij het opwekken van alternatieve energie, is er in de afgelopen jaren veel discussie geweest over de invulling daarvan.

Het heeft onder andere geresulteerd in de plannen voor een windpark van 9 molens in de omgeving van Pingjum. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in mei 2017 haar voorkeur uitgesproken voor deze 9 molens, met een rotordiameter van 110-136 meter en een ashoogte van 90-140 meter. De Provincie volgt hiermee de adviezen van de Omgevings Advies Raad (OAR), de gemeente Súdwest-Fryslan en de initatiefnemers op. De kop van de Afsluitdijk was steeds één van de zoeklocaties en is nu overgebleven als mogelijke vestigingsplaats voor deze 9 turbines.

De OAR buigt zich op dit moment over de impact van het park op mens en omgeving. Onder andere komt de OAR met voorstellen om omwonenden te compenseren en/of te laten participeren.

Op 27 juni 2018 wordt door de Provincie besloten of toestemming wordt verleend voor de plaatsing van het windpark Nij Hiddum-Houw.

Op 5 juni zal er een laatste inspraakavond zijn voor omwonenden. De locatie voor deze bijeenkomst wordt op een later tijdstip bekend gemaakt via de lokale media.

Zie de website van de provincie Friesland.

Wat vindt Coöperatie Pingjum van de plannen?

De besluitvorming rondom windpark Nij Hiddum-Houw krijgt na zes jaar zijn ontknoping. De Coöperatie Pingjum stelt zich op het standpunt dat het nu geplande park van 9 molens zich niet verhoudt met de uitgangspunten / grondbeginselen van de Coöperatie Pingjum, en is daarom tegen de komst van het park in de huidige vorm.

Ook met betrekking tot windenergie stond en staat de Coöperatie voor kleinschaligheid, eerlijk delen van de lusten & lasten en voor zeggenschap.

Windenergie in Friesland

Binnen de opgave die de provincie heeft om tot windenergie te komen heeft de Coöperatie eerder zelf een plan ingediend, net als vele andere dorpen, voor een coöperatieve dorpsmolen (1MW / kleiner dan 100m) nota bene op verzoek van de provincie zelf. Bij deze molen zou de zeggenschap over de uiteindelijk plaats maar ook de verdeling van de inkomsten bij de leden van de Coöperatie liggen, volledig gericht op Pingjum. Na alle tumult rondom windmolens in Friesland enkele jaren geleden heeft de provincie echter besloten geen enkele windmolenplan te honoreren, zelfs geen enkele dorpsmolen. Behalve het windpark NHH.

In de ogen van de coöperatieve gedachte zijn de verhoudingen binnen dit geplande park echter volledig zoek:

- Op het gebied van de landschappelijke verhouding tussen meer dan 200 meter hoge turbines met de (directe) omgeving.

- Op de verhoudingen in de verdeling van de opbrengsten van het park.

Met name het gebrek aan zeggenschap over dit plan staat haaks op de coöperatieve gedachte.

De zgn Omgevings Advies Raad (klankbord voor de omgeving) kan bij deze scheve verhoudingen volgens ons geen serieus dan wel dwingend tegenwicht bieden. Inmiddels zijn meerdere partijen uit deze OAR gestapt. Ook volgens de Coöperatie Pingjum kan deze OAR niet gezien worden als spreekbuis van de omgeving.

De hamer valt op 27 juni. Dan zal Provinciale Staten in een openbare vergadering in Leeuwarden definitief beslissen over dit plan. Op 5 juni kunt u nog inspreken! De locatie van deze bijeenkomst zal op een later tijdstip bekend worden.

(Tekst Jos Fries, secretaris coöperatie Pingjum)