Burgemeesters gezocht

FRANEKER - Het beeld van de nieuwe burgemeester moet scherp zijn, over een jaar en over vijf jaar moet Waadhoeke nog steeds enthousiast zijn over de burgemeester, zo stelde commissaris van de Koning Arno Brok gisteravond tijdens de raadsvergadering. Ook over de taaleis liet de commissaris zich uit: ,,In de profielschets staat alleen dat de nieuwe burgemeester het Fries moet kunnen verstaan, maar is dat op den duur voldoende voor deze gemeente?’’

Voorzitter Govert Geldof van de vertrouwenscommissie stelde dat het zo in de profielschets is opgenomen om geen mogelijke kandidaten uit te sluiten, maar dat in de gesprekken wel degelijk aan de orde zal komen dat het zich eigen maken van het Fries en de dialecten zoals het Bildts en het Franekers en van de cultuur iets is wat zeker van de kandidaat verwacht wordt. De raad is op zoek naar een kandidaat met ruime bestuurlijke en politieke ervaring. ,,Zoek iemand die boven de partijen staat en die van iedereen wil zijn”, zo raadde de commissaris aan, ,,Iemand die de raadsleden kan laten ‘avensearje’ waar nodig en die kan zeggen ‘nu even tuike tuike’.”

Berneboargemaster

De FNP deed een initiatiefvoorstel om met ingang van het schooljaar 2018-2019 in kinderburgemeester aan te stellen. Het voorstel werd door alle partijen omarmd. De kinderburgemeester kan met de ‘echte’ burgemeester naar bijzondere bijeenkomsten zoals Koningsdag en de Sinterklaasintocht. Er wordt naar gestreefd de kinderburgemeester net als de ‘echte’ burgemeester in oktober aan te stellen. Er wordt ieder jaar een nieuwe kinderburgemeester gekozen uit kinderen in de Waadhoeke die in groep 7 of 8 zitten. ,,Tot nu toe zijn er geen initiatieven om jeugd tot en met 12 jaar te betrekken bij de gemeentepolitiek. In andere gemeenten zien we hoe kinderen op een speelse manier leren hoe een gemeentebestuur in elkaar zit.”

Burgemeester neemt onrust over GGZ weg

Burgemeester Hayo Apotheker reageerde in de raadsvergadering op de onrust die is ontstaan na de artikelen in de Leeuwarder Courant waarin werd gesteld dat cliënten geen behandeling zouden krijgen. De burgemeester heeft meteen contact gezocht en een gesprek gehad met de top van de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), een lid van de Raad van Bestuur van de GGZ en de politie. ,,We hebben een geruststellend gesprek gehad. Ik heb de indruk gekregen dat ze het daar volledig in de hand hebben. Er is geen sprake van vermindering van opleidingsniveau. Er wordt gestreefd naar rust in de praktijk en in de publiciteit. Verder is er geen sprake van stagnatie van behandelingen. Er is een reorganisatie aan de gang, maar er is een reden tot ongerustheid. De politie stelt ook dat er geen escalaties worden verwacht, er is geen toename van het aantal incidenten. De bedrijfsvoering gaat gewoon professioneel door,” aldus burgemeester Apotheker.

Dreeslaantje

Wim Hokken van SAM meldde geschrokken te zijn over de hoeveelheid bomen die gekapt gaan worden bij het Dreeslaantje. ,,Het leeft breed in de gemeente, niet alleen bij omwonenden, er is behoefte aan duidelijkheid. Is een inspreekavond voor alle betrokkenen mogelijk?’’ aldus Hokken. Wethouder Dijkstra gaf aan dat er bereidheid is om het plan samen met de architect uit te leggen, maar dat de plannen niet gewijzigd zullen worden: de besluitvorming is al gedaan.