Vertraging voor pleziervaart in Harlingen wegens droogte

HARLINGEN - Vanaf komende dinsdag krijgen plezierjachten in Harlingen te maken met een uur vertraging. Vanwege de droogte gaat de Tsjerk Hiddessluizen minder vaak open. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Wettterskip diende het verzoek in bij de provincie.Ze hopen dat er op deze manier minder zoet water via het Van Harinxmakanaal verloren gaat en minder zout water binnenkomt.

De waterstand in de Friese binnenwateren is laag en er is weinig stroming. De toevoer van te veel zeewater via de Harlinger sluizen kan het boezemwater teveel verzilten, wat problemen oplevert voor de landbouw.

Recreatievaartuigen moeten in groepen of, als dat kan, samen met de beroepsvaart door de sluis gaan. Dat kan leiden tot een uur extra oponthoud voor de pleziervaart. Hoe lang de maatregel duurt valt nog niet te zeggen.