Freulepartij: Anjum wint, Spannum en Dronryp pakken vijfde prijs

WOMMELS - Dronryp werd vooraf getipt als een van de kanshebbers, net als Anjum. De Rypster keatsers redden het niet tegen een ander favorietenpartuur Exmorra. Anjum versloeg in de finale (5-1 6-4) het verrassende Reduzum, dat in de halve finale afrekende met datzelfde Exmorra. Van de parturen uit de regio kwamen Dronryp en Spannum het verst. De Freule 2018 eindigde voor deze parturen in de vierde omloop wat hen een vijfde prijs opleverde.

Tweede omloop

Parturen uit de regio die door gingen naar de tweede omloop waren Spannum, Ried, Winsum, Witmarsum, Minnertsga, Arum, Dronryp en Kimswerd.

Kimswerd ging ten onder tegen Anjum (5-5 0-6). Dronryp rekende in de tweede omloop af met Jelsum Koarnjum Britsum: 0-5 2-6. Arum versloeg Minnertsga met 1-5 6-6. Spannum was met 5-2 6-2 te sterk voor Ried, terwijl Winsum Grou versloeg met 5-4 6-4. Witmarsum ging eraf tegen Baard op 3-5 2-6.

Derde omloop

Van de parturen uit de regio hebben Spannum, Winsum, Arum en Dronryp de derde omloop bereikt. Spannum ging meteen vol aan de bak tegen Workum en won die partij met 2-5 4-6. In de vierde omloop staan de Spannumers tegenover Mantgum, een van de favorieten. Winsum verloor het in deze omloop van Reduzum: 1-5 6-6. Arum bleek niet opgewassen tegen Exmorra: 5-2 6-4. Dronryp is wel door naar de vierde omloop dankzij een 5-1 6-4 zege op Jellum Bears.

Vierde omloop

De Spannumers Simon van der Vaart, Jeroen de Boer en Bauke Folkerts waren in de vierde omloop niet opgewassen tegen Mantgum. Ze verloren met 5-0 6-6, maar mogen straks wel de vijfde prijs in ontvangst nemen. Ook voor Dronryp zit de Freule er op en gaat met een vijfde prijs naar huis. Exmorra, ook getips als kanshebber, stuurde Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Lucas Postma op 5-4 6-4 naar huis. In de halve finale staan Anjum en Mantgum tegenover elkaar en de parturen van Reduzum en Exmorra.

Halve finale

In de halve finale versloeg Anjum met 5-4 6-2 het partuur van Mantgum. De strijd tussen Reduzum en Exmorra eindigde bijna met alles aan de hang in het voordeel van Reduzum (5-5 6-4) na een paar missers van Pieter Jan Leijenaar op het beslissende moment.

Uitslagen

Halve finale

44 Anjum - 46 Mantgum 5-4 6-2

10 Reduzum - 23 Exmorra 5 - 5 6-4

Vierde omloop

46 Mantgum - 3 Spannum 5-0 6-6

10 Reduzum - 20 Baard 5-3 6-2

23 Exmorra - 32 Dronryp 5-4 6-4

Anjum staand nummer

Derde omloop:

50 Workum - 3 Spannum 2-5 4-6

5 Winsum - 10 Reduzum 1-5 6-6

15 Leeuwarden - 20 Baard 2-5 4-6

23 Exmorra - 28 Arum 5-2 6-4

32 Dronryp - 35 Jellum Bears 5-1 6-4

40 Stiens - 44 Anjum 1-5 0-6

46 Mantgum staand nummer

Tweede omloop

2 Spannum - 3 Ried 5-2 6-2

5 Winsum -7 Grou 5-4 6-4

10 Reduzum - 12 Makkum 5-0 6-6

14 Folsgare - 15 Leeuwarden 3-5 4-6

17 Witmarsum - 20 Baard 3-5 2-6

22 Hommerts-Jutrijp - 23 Exmorra 2-5 2-6

25 Minnertsga - 28 Arum 1-5 6-6

29 Jelsum-Koarnjum-Britsum - 32 Dronryp 0-5 2-6

33 Morra-Lioessens - 35 Jellum-Bears 5-5 2-6

38 Balk - 40 Stiens 2-5 6-6

42 Kimswerd - 44 Anjum 5-5 0-6

46 Mantgum - 48 Wommels 5-3 6-6

50 Workum

Eerste omloop

1 Hijum-Finkum - 2 Spannum 1-5 2-6

3 Ried - 4 Gaast-Ferwoude 5-2 6-0

5 Winsum - 6 Goenga 5-0 6-2

7 Grou - 8 Scharnegoutum 5-2 6-4

9 Sexbierum-Pietersbierum - 10 Reduzum 5-5 2-6

11 Ee - 12 Makkum 4-5 2-6

13 Weidum - 14 Folsgare 1-5 6-6

15 Leeuwarden - 16 Lollum-Waaxens 5-5 6-4

17 Witmarsum - 18 Pingjum 5-0 6-6

19 Hantum - 20 Baard 3-5 0-6

21 Wjelsryp - 22 Hommerts-Jutrijp 0-5 0-6

23 Exmorra - 24 Ingelum 5-0 6-6

25 Minnertsga - 26 Goutum 5-2 6-4

27 Menaam - 28 Arum 1-5 6-6

29 Jelsum-Koarnjum-Britsum - 30 Bolsward 5-4 6-4

31 Schettens-Longerhouw - 32 Dronryp 0-5 0-6

33 Morra-Lioessens - 34 Harlingen 5-3 6-4

35 Jellum-Bears - 36 Tzum 5-0 6-0

37 Reahus-Turns - 38 Balk 1-5 2-6

39 Ferwert - 40 Stiens 3-5 0-6

41 Ternaard - 42 Kimswerd 4-5 2-6

43 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk - 44 Anjum 1-5 4-6

45 Bitgum - 46 Mantgum 0-5 4-6

47 Berltsum - 48 Wommels 3-5 4-6

49 Akkrum - 50 Workum 0-5 4-6