Met Raad en Daad: Kernteams

Met Raad en Daad is de nieuwe rubriek die in het leven is geroepen om u op lichtvoetige wijze te informeren, duiding en achtergronden te geven over het werk van de gemeente maar ook om informatie op te halen. Vandaag : Kernteams!

Wat is een kernteam ? Enne... wat kan ik ermee?

Kernteams zijn vergaderingen waarbij inwoners vaak óók kunnen meepraten. De kernteams bestaan uit een aantal raadsleden die bij bepaalde onderwerpen ook de mening van bijvoorbeeld u willen weten. In de publieksessies kan iedereen zijn mening geven en meepraten op gelijkwaardige wijze.

13 november was een prachtig voorbeeld hoe inwoners mee kunnen praten en hun invloed aanwenden op gemeentelijk beleid. Het onderwerp van de vergadering was: huisvesting van arbeidsmigranten. Dit onderwerp leeft bijzonder, dus er was een hoge opkomst van inwoners die óók hun zegje wilden doen. En laat dat nou nét de bedoeling zijn van kernteams.

Rondom de huisvesting van arbeidsmigranten is een aantal spanningsvelden, de werkgevers ervaren problemen om hun werknemers te huisvesten. De inwoners van dorpen waar verhoudingsgewijs veel arbeidsmigranten wonen ervaren een afname van de sociale cohesie, zeg maar de leefbaarheid van hun dorp. En woningcorporaties zitten tussen beide vuren in.

Op 13 november gingen alle partijen (o.a. werkgevers, huurders, uitzendbureaus, makelaars, woningcorporaties, dorpsbelangen, buren, doarpswurk, etc.) in gesprek met de kernteamleden én elkaar om ieder vanuit zijn eigen standpunten naar voren te brengen waar voor hen dé angel zat rondom dit actuele onderwerp.

De voorgenomen ‘denkrichting’ van het college had de gemoederen in de dorpen vooraf flink beroerd. Inwoners gaven aan zich niet gehoord te voelen en waren teleurgesteld. Maar dit kernteam overleg, waarin het college van b&w voorafgaand liet weten af te zien van de voorgenomen denkrichting inzake de aanpak van huisvesting arbeidsmigranten, was een voorbeeld hoe verschillende partijen op een respectvolle wijze met elkaar in debat kunnen gaan.

Wat werd zoal ingebracht?

  • Het dorp (/wijk) moet de maat zijn.
  • De problematiek breder beschouwen dan arbeidsmigranten. Er zijn ook andere bijzondere doelgroepen.
  • Waar het om gaat is behoud van de sociale structuur en de leefbaarheid. Dorpen zijn gebaat bij mensen die een bijdrage leveren aan samenleving.
  • Er kan onderscheid worden gemaakt tussen arbeidsmigranten die hun gezin hierheen halen en arbeidsmigranten die na enkele maanden rouleren. De eerste groep is zeer welkom in de dorpen.
  • Arbeidsmigranten dragen ook bij aan de economie. Zij consumeren hier en doen het werk dat wij niet kunnen uitvoeren. Arbeidsmigranten moeten wel érgens kunnen wonen, er zijn thans geen alternatieven beschikbaar.
  • Kijk gelijkwaardig naar elkaars belangen. Zoeken naar de ruimte. Daar liggen oplossingen.
  • Er is tot nu toe niets gebeurd met signalen van inwoners, of met verzoeken tot handhaving.
  • Vergeet niet de wensen van de mensen die hier komen werken.

Conclusie en vervolg

Er is constructief en inhoudelijk overleg gevoerd tussen de diverse partijen. Er is begrip voor elkaars belangen en de bereidheid is uitgesproken om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden en alternatieven. De gemeente coördineert dit proces en zal het proces in goede banen leiden met een multidisciplinaire aanpak.

Ook eens uw mening geven op een publieksessie van een kernteam? De agenda met de onderwerpen wordt gepubliceerd op de Gemeentepagina in de krant en op de website.