Met Raad en Daad: ‘Omslag in denken’

Met Raad en Daad is de rubriek die in het leven geroepen om u op lichtvoetige wijze te informeren, duiding en achtergronden te geven maar ook om informatie op te halen over wat er in gemeente Waadhoeke speelt. Vandaag: Bestuurlijke vernieuwing vereist een omslag in denken.

Bestuurlijke vernieuwing is een begrip in overheidsland. Het klinkt mooi en vooruitstrevend. Maar wat betekent het precies. En wat beoogt de gemeenteraad van Waadhoeke met dit begrip? In ieder geval ‘nabij besturen’, dat hebben we ook kunnen lezen in de interviews met de raadsleden.

Dat betekent onder andere: complexe vraagstukken op een eenvoudige wijze communiceren, of voelsprieten in de samenleving hebben, en inwoners vroegtijdig betrekken bij beleid en besluitvorming. In deze rubriek zullen we er vaker op terugkomen met voorbeelden, achtergronden en wellicht ook om uw mening.

Voelsprieten

Want bestuurlijke vernieuwing houdt ook in dat niet alles zonder meer in vergaderkamers op het gemeentehuis door ambtenaren wordt bedacht. Of dat een college of raad iets beslist zonder ‘de voelsprieten’ in de samenleving te hebben uitgezet.

Een onderdeel van een uitwerking van bestuurlijke vernieuwing is ook de Pilot Omgevingswet. De Commerciële Club NWF heeft het initiatief genomen om samen met het ministerie van BZK, de provincie, het Wetterskip, de gemeenten Waadhoeke en Harlingen een unieke pilot op te zetten. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet in 2020 is er nu een groep enthousiaste ambtenaren en ondernemers gaan samenwerken in deze pilot. Deze groep mensen zijn voorlopers in het ‘nieuwe denken’.

Facilitair

De overheid zal steeds meer zijn rol van regiehouder los moeten laten en meer en meer de rol van ‘facilitator’ krijgen. Zij zullen kennis delen met overige initiatiefnemers en samen optrekken. Dit vereist inderdaad een hele omslag in het traditionele denken van de overheid.

Concreter gezegd betekent dit: bij de pilot kunnen initiatiefnemers een plan indienen dat bij de huidig geldende regels geen doorgang vindt, maar bij de adviescommissie van de pilot wordt er ánders naar gekeken en óók anders getoetst.

‘Oud denken loslaten’

Er wordt meer gekeken of het plan een significante meerwaarde voor de omgeving heeft: is het goed voor de lokale economie, past het goed in de omgeving, is het dorp of de wijk enthousiast over het plan, is het duurzaam, levert het een bijdrage aan de energietransitie etc. Dit zijn nu ook criteria geworden die meewegen. In de pilot willen we ‘oud denken’ loslaten en bestuurlijke vernieuwing in de praktijk brengen.

Plannen kunnen worden ingediend bij de Commerciële Club Noordwest Friesland. Bekeken wordt of de ingediende plannen kans van slagen hebben om in de pilot succesvol te zijn. Indien de adviescommissie groen licht geeft voor een plan wordt het opgenomen in de pilot.

Het plan wordt dan besproken in het zogenaamde T-team. (Trans Disciplinair Team) Dit is een kennisteam vanuit verschillende disciplines en organisaties. Het is ook voor dit team ‘werkende weg’ leren hoe het beste invulling te geven aan anders denken en toetsen. Maar zoals voor alles geldt: 'waar een wil is, is een weg’. Met gezond verstand, enthousiasme en pionieren is een stap gezet om bestuurlijk vernieuwen niet alleen een mooi woord te laten zijn, maar hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te zijn!

Raadsadviseur Waadhoeke