Wisse Broekstra: ambitieuze fierljepkampioen

TZUMMARUM Vijf jaar was Wisse Broekstra toen hij met pake en beppe naar het fierljeppen ging. De jonge Tzummarumer was meteen in de ban van de sport. Dit wilde hij ook. Elf jaar later geldt Broekstra als groot talent, won hij in één seizoen het Fries Kampioenschap en het Nederlands Kampioenschap en sprong hij een nieuw Nederlands record. Toch zit er volgens de zestienjarige ljepper nog meer in.

Voordat Broekstra kon beginnen met fierljeppen, moest er eerst een andere hindernis genomen worden. ,,Ik wie fiif en siet op swimles. Ik krige les fan Rendert Rosier, sels in âld fierljepper. Moast earst dyn swimdiploma helje, sei er, oars kinst net fierljeppe. Doe’t ik dat hie, bin ik sa gau mooglik begûn mei fierljeppen.’’

De keus voor fierljeppen was niet echt logisch; in de omgeving van Tzummarum is geen springschans te vinden. ,,Gelokkich fine ús heit en mem it krekt sa moai as ik, se ride no al tsien jier mei my nei Winsum. Yn it seizoen train ik trije kear yn’e wike en haw ik twa kear yn de wike in wedstriid. Se dogge it graach en dêr bin ik hiel bliid mei.’’

Twee jaar geleden won Broekstra als veertienjarige al de titel bij de jongens op het Fries kampioenschap. Vorig jaar gooide een polsblessure roet in het eten, dit seizoen leek corona spelbreker te worden, maar het Fries kampioenschap en het Nederlands kampioenschap konden toch in aangepaste vorm doorgang vinden. Wisse Broekstra: ,,Ik bin folop trainen bleaun om yn foarm te wêzen. Yn it begjin fan it seizoen haw ik in tean brutsen, mar gelokkich koe ik wol springen bliuwe. It slagge hieltyd better. Ik haw goeie trainers yn Winsum. Ik train ek mei Bart Helmholt. Minsken tinke faak dat fierljeppen in simpele sport is, mar dat is net sa. It is in complexe sport werby’t it ûnder mear giet om kracht en atletisch fermogen. It is frij technisch. De timing moat goed wêze. Alles moat kloppe: de oanrin, de ynsprong, it klimmen, de rjochting, it del kommen. It gong hieltyd better.’’ Dat Broekstra in vorm was, bleek al op het Fries kampioenschap. Met een sprong van 18.28 meter pakte hij de titel op zijn ‘thuisschans’ in Winsum.

Slechts twee weken later stond het Nederlands kampioenschap op de kalender in Burgum. Broekstra won. En hoe: hij verpulverde zijn eigen persoonlijk record van 19.92 en sprong een nieuw Nederlands record bij de jongens. Hij won met een geweldige sprong van 20.72. Het oude record stond met 20,30 op naam van Reinier Overbeek.

,,Ik fielde dat it goed gong, ik hearde it publyk mei gean, dat helpt wol, dan krijst de befêstiging dat it goed giet. Ik landde mar hie earst gjin idee hoefier ik sprongen hie. Doe seach ik it baltsje fan Renier Overbeek krekt neist my lizzen. Dy hie by de junioaren in sprong del setten fan 20.91 meter, ik siet dêr net fier ôf. Hearlik dat it slagge om op it goeie momint sa fier te springen.’’

Na het Fries kampioenschap werd Broekstra in een pick up rond gereden door Tzummarum, na de winst op het Nederlands kampioenschap was het feestje wat bescheidener: ,,It wie sa koart op elkoar. We hawwe wol in lyts feestje hân yn Burgum en ik krige in presintsje fan de buert. En fansels in hiele protte berjochten en kaarten, prachtich!’’

Volgend jaar springt Broekstra bij de junioren: ,,Dêr haw ik nocht oan, in nije útdaging, nije tsjinstanners. Der sit noch wol rek yn, ik moat mear kinne. Op alle fronten kin ik my sels noch ferbetterje, alles is noch net top. Ik bin ljepper, mar ek leafhawwer, wol sa goed en sa moai mooglik springe. It is myn ambysje yn de topklasse te kommen, ik doch der in soad foar.’’

En pake en beppe? Die volgden noodgedwongen de kampioenschappen op de televisie en zagen hun kleinzoon twee keer kampioen worden. Ze zijn tige grutsk.

Suwarda Vis.