Zorgen over plannen Waddengebied

FRANEKER – De gemeenteraad van Waadhoeke heeft grote bedenkingen bij de Waddenagenda. In de Ontwerp Waddenagenda 2050 wordt gesteld dat kansen benut moeten worden om tot geleidelijke overgangen tussen land en water te komen en dat de natuurlijke dynamiek vergroot moet worden door binnendijks zoet-zoutovergangen te creëren. De verzilting die dan ontstaat, is een ramp voor de pootaardappelteelt.

VVD en CDA dienden een amendement in wat steun kreeg van alle partijen behalve SAM. Dorine Vlaar sprak namens het CDA: ,,Het binnendijks gebied van de gemeente Waadhoeke behoort - uit oogpunt van de pootaardappelteelt- tot het “Beste lân van ierde”. Dit akkerbouwgebied is van onschatbare waarde voor de wereldwijde voedselzekerheid en voor de lokale economie en mag niet bedreigd worden door het binnendijks kunstmatig creëren van zoetzoutwater overgangen.’’

Inspreekster Tineke de Vries van de LTO sprak eveneens haar zorgen uit: ,,Dit is een gebied waar veel pootaardappels geteeld worden. Zilte teelt is een niche en zal dat ook blijven. Vanuit de LTO dan ook een verzoek niet akkoord te gaan met deze plannen.’’ ,,Wij onderschrijven het betoog van mevrouw Vlaar honderd procent Je moet trots zijn op je eigen dingen. Dit is het beste pootaardappelgebied op aarde en  het is een groeisector!’’ reageerde Joke Osinga van de VVD. Douwe Kamstra, Gemeentebelangen: ,,We hadden ons tijdens de informatie ronde meteen moeten laten horen. Wat weten ze in Den Helder van pootaardappelen? Alle gemeenten spreken over ons, maar we willen dat er met ons gesproken wordt zodat we duidelijk kunnen maken wat we ervan vinden.

Wethouder Caroline de Pee reageerde: ,,Er staan geen onomkeerbare dingen in de Waddenagenda. Het is een visie die uitnodigt tot een nadere dialoog, het is een prima vertrekpunt voor nadere discussie. Er spelen verschillende belangen. We moeten in samenspraak gaan met de mensen om wie het gaat.’’

 

Huisvesting Sociale dienst opnieuw bekijken

 

Alle partijen zijn van mening dat er nog eens goed gekeken moet worden naar de huisvesting van de dienst Sociale Zaken. Nu het zich laat aanzien dat er structureel meer thuisgewerkt wordt, kunnen er mogelijk kosten bespaard worden. Nieuwbouw is misschien niet nodig doordat er wellicht ruimte vrijkomt in het gemeentekantoor door thuiswerken. Het is nu nog te vroeg om daar goed onderzoek naar te doen aldus burgemeester Marga Waanders: ,,Hoe dan, hoeveel, door wie – dat kan nog niet beantwoord worden. Dat moet onderzocht maar we zitten nog in corona-tijd. Hoe lang nog is niet te zeggen. Het digitaal thuis werken zal zeker aan de orde zijn maar we moeten goed onderzoeken hoe dat mogelijk is met beveiliging en dergelijke. We moeten dat bespreken met onze partners.’’ SAM diende een motie in om voor mei 2021 met nader onderzoek te komen, maar zag in dat dat niet haalbaar was en trok de motie weer in.

Afscheid Wim Hokken

Aan het einde van der vergadering werd afscheid genomen van Wim Hokken van SAM. Hokken verruilt Sexbierum voor het Achterhoekse Aalten. Uit handen van zijn partijgenoot Sjoerd Simon Kuipers ontving Hokken onder andere een mondkapje: ,,We moesten hem wel eens de mond snoeren.'' Hokken zal worden opgevolgd door Annet Neudorfer.