Ondanks topdrukte ruimte genoeg bij zwemvijver De Swanneblom

SLAPPETERP - Zwemvijver De Swanneblom in Slappeterp draait in deze hittegolf topdagen. Zondag hebben naar schatting 200 tot 250 gasten genoten van de zon op de zonneweide of een frisse duik genomen in de zwemvijver.

Gauke Kuiken slaat het tafereel van zwemmende en spelende kinderen en recreërende ouderen met een tevreden gevoel gade. ,,Op gewoane simmerdagen binne hjir sa’n 40 oant 50 minsken, mar it is no lekker fol.’’

Gratis

Zwemmen en zonnen is en blijft gratis. ,,Minsken binne hjir no sels ferantwurdlik foar harsels. As we entree freegje, soe de stifting dat wêze en dat rêde we net op.’’ Gasten moeten dus ook zelf de anderhalvemetermaatregel in acht nemen, al is dat volgens Kuiken geen enkel probleem. ,,Der is romte genôch. En wat ik hear is dat se har hjir feilich fiele.’’

Camping vol

Ook de camping geniet in deze coronatijd veel belangstelling. Tot eind augustus zijn alle plekken gereserveerd. Het aantal is iets teruggebracht om te voorkomen dat het te druk wordt bij de sanitaire voorzieningen. ,,We komme no wolris foar in probleemke te stean as fytsers har melde. We roppe altyd dat dy hjir altyd te plak kinne. No moatte we sa no en dan wolris ymprovisearje, mar dat salgget. Se binne ek no, altyd wolkom.’’

Nieuwe donateurs

De stichting die het complex beheert, is in mei een donateursactie begonnen. Sindsdien hebben zich zo’n twintig nieuwe sympathisanten gemeld waarmee het totaal op 130 komt. Voor een sluitende exploitatie is 250 donateurs het minimum. ,,Dat helje we net en dêrom sille we fan’t hjerst mei de gemeente om ‘e tafel. Mei in pear tûzen euro jiers kinne wy draaie. We hawwe in regiofunksje, minsken komme út in grutte straal om Slappeterp hinne. Hjir binne minsken fan St. Anne, Minnertsgea, Stiens, Menaam en fansels fan ús camping. In soad minsken, en ek skoallen, meitsje gebrûk fan de Swanneblom. Dat moat al sa bliuwe en ik ha der ek alle fertrouwen yn dat we dêr út komme mei de gemeente.’’