‘It wurdt in hiele oare Freuledei as oars’

WOMMELS Alle mitsen, maren, voorbehouden en al dan niet veranderende coronaregels buiten beschouwing gelaten: De Freulepartij in Wommels gaat wel door. Op 19 september staat de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar op de agenda. De organisatie roept nu verenigingen op om zoveel mogelijk afdelingspartijen voor deze leeftijdscategorie te organiseren om ze een goede voorbereiding te bieden.

,,Wy geane d’r foar”, zegt Tjeerd Dijkstra, voorzitter van Stichting de Freulepartij, strijdvaardig. Kijken naar wat er binnen de mogelijkheden wél kan, is de strekking van zijn verhaal. Hoe dan ook wordt het een bijzondere editie. De datum alleen al. Niet zoals te doen gebruikelijk op de woensdag na de PC, maar op een zaterdag. ,,It falt bûten de fakânsje”, is de simpele verklaring voor de weekendvariant. Dijkstra plaatst meteen een kanttekening: dan zijn veel andere sporten zoals voetbal en volleybal uit hun zomerstop ontwaakt. Ze nemen het op de koop toe bij het Freulebestuur.

Want de stip op de horizon moet er blijven, zo menen Dijkstra en zijn medebestuurders. ,,De keatsers moatte witte dat der wat oan sit te kommen. Dan gean hja troch mei trenen omdat d’r noch in Freule is. Asto dat perspektyf fuort nimst, ferfalt it seizoen.”

En dus wordt alles in het werk gesteld om de Freulepartij -het uithangbord van het afdelingskaatsen voor jongens, volgens Dijkstra- door te laten gaan. Niet in de laatste plaats omdat juist het afdelingskaatsen toch al behoorlijk onder druk staat.

Dit jaar doet zich mogelijk nog een unieke situatie voor. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNKB is begin juli besloten om alle leeftijdscategorieën met een jaar op te schuiven. Zo mogen de jongens vanaf komend seizoen tot hun zeventiende meedoen, waar nu de grens op zestien jaar ligt. ,,Lêstejiers hawwe dus twa kânsen om de Freule te winnen. Ik soe sizze: meitsje der gebrûk fan”, zegt Dijkstra met een lach in zijn stem.

Hoe de precieze invulling op die negentiende septemberdag er uitziet, weet hij nu nog niet. Waar de PC er duidelijk voor kiest om de partij zonder publiek niet door te laten gaan, heeft het Freulebestuur een andere mening. Desnoods zonder toeschouwers; het scenario waar ze in Wommels sterk rekening mee houden. ,,Wy hawwe it fan in oare kant ynsketten. Wy geane út fan it jongenskeatsen.”

De noodzakelijke steun van de sponsors noemt hij daarbij ‘hartverwarmend’. In grote lijnen blijven die inkomsten staan, sommige sponsoren verhogen hun bijdrage voor dit jaar zelfs.

Ook het overleg met de gemeente was constructief. ,,Se sykje it ek yn 'e mooglikheden yn stee fan de ûnmooglikheden, mar se seiden wol: helje jim net te folle op 'e hals.”

Waar het nu nog op hangt is de animo van de verengingen. Een minimumaantal parturen wil Dijkstra niet noemen, maar om de dag ‘Freule-waardig’ te laten verlopen, moeten sowieso vijf omlopen gekaatst kunnen worden, zo stelt het bestuur.

In aanloop naar 19 september doen de organisatoren een beroep op de kaatsverenigingen om de kalender te vullen met afdelingspartijen. Minimaal zes in de weken voorafgaand aan de Freule, zo is het streven. ,,Dêr binne wy mei dwaande, mei de KNKB en de ferienings. Dêr ha wy goede hoop op.”

Het hele scenario zoals Dijkstra het op tafel legt, is volgens hem binnen de huidige zienswijze met betrekking tot het coronavirus. ,,Wy moatte it per wike besjen. As dizze ûnrêst trochset, hâldt it op”, doelt hij op de stijging in het aantal besmettingen.

Eén ding staat als een paal boven water: ,,It wurdt in hiele oare Freuledei as oars.”

Yme Gietema.