Wonen op maat in Waadhoeke

FRANEKER – Hoe de woningbouw er in Waadhoeke de komende jaren uit gaat zien, is afhankelijk van wat er nodig is per dorp. Speciale teams zullen gaan inventariseren in de dorpen en de wijken wat de wensen en de ambities zijn. Wel merkte wethouder Haarsma op dat eerst de al ontwikkelde nieuwbouwwijken volgebouwd moeten worden.

Aanvankelijk leek het er niet op dat de raadsleden vlot in zouden stemmen met de woonvisie. Er werden vier moties over dit onderwerp ingediend, drie door VVD, Gemeentebelangen en Christen Unie en één door VVD en Christen Unie. Deze gingen allen van tafel na het aanvullend betoog van wethouder Nel Haarsma. ,,We sille per doarp en per wyk ynfestearje wat der noadich is. We gean skylk mei in groep dermei oan de slach. Wol is it fansels sa, dat de besteande nijbouwiken earst fol moatte. It soe jild weismiten wêze as we dat net dogge.’’

Speciale teams moeten in samenwerking met de woningcorporaties de woonwensen in beeld brengen. Er moet ruimte zijn voor initiatieven vanuit de samenleving en er moet aandacht zijn voor sociale woningbouw. Alle partijen noemden het belang van woonvormen voor ouderen en van jongerenhuisvesting. Er ligt volgens de partijen een belangrijke taak om de dorpen leefbaar te houden en krimp te voorkomen.

De wethouder vertelde dat de teams over niet al te lange tijd aan de slag zullen met de inventarisering en ze verwacht over twee jaar in kaart te hebben wat er per dorp en per wijk nodig is.

VVD, ChristenUnie en Gemeentebelangen stelden dat Waadhoeke een website mist waar woningzoekenden kunnen zien welke nieuwbouwlocaties er in Waadhoeke zijn. De partijen verwezen daarbij naar de gemeente Súdwest-Fryslân die wel zo’n site heeft. Wethouders Haarsma beloofde contact op te nemen met de buurgemeente en de mogelijkheden te zullen onderzoeken.

Het plan Fûgelflecht stuit op weerstand in de buurt. De bewoners was beloofd dat de plaats waar voorheen de basisschool stond een groenstrook zou blijven. De werkgroep Fûgelflecht probeert nog er samen met de buurt uit te komen. VVD en ChristenUnie vinden dat verder gekeken moet worden naar andere mogelijke locaties in de stad waar woonvormen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden.

 

Leegstand Hilarides panden Godsacker

Namens de VVD vroeg Joke Osinga hoe de stand van zaken is betreffende de panden van Hilarides aan de Godsacker die al jaren leeg staan. Osinga stelde dat de leegstand geen visitekaartje is voor de stad. Haarsma: ,,Der is fraach nei appartementen. Der lei in plan foar tolve appartementen, mar it parkearen is dêr in bottleneck.’’ Er is wel vergunning verleend voor twee appartementen in het gebouw naast de panden van Hilarides in de Schoolsteeg.